(Minden eddigi bejegyzés megjelenítése.)


Név:Evavwq
E-mail:n/a

Dátum: 2021-01-24 03:18:18

Hozzászólás:
 Med

Név:Igorlfd
E-mail:n/a

Dátum: 2021-01-22 00:42:22

Hozzászólás:
 Ukraine

Név:Svetlaip
E-mail:n/a

Dátum: 2021-01-20 12:36:55

Hozzászólás:
 Novyny

Név:Ivanbyp
E-mail:n/a

Dátum: 2021-01-18 12:19:31

Hozzászólás:
 news

Név:Svetlanakap
E-mail:n/a

Dátum: 2021-01-17 00:05:22

Hozzászólás:
 urenrjrjkvnm

Név:Serglmo
E-mail:n/a

Dátum: 2021-01-15 05:17:33

Hozzászólás:
 Novosti

Név:Vladimirnax
E-mail:n/a

Dátum: 2020-12-30 03:59:07

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://spam-rassylka.ru/>.</a>

Név:Vladimirwoo
E-mail:n/a

Dátum: 2020-12-28 04:37:18

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://spam-rassylka.ru/>.</a>

Név:Konstantusslt
E-mail:n/a

Dátum: 2020-12-06 16:55:38

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://1departament.ru/>.</a>

Név:Konstantusavf
E-mail:n/a

Dátum: 2020-12-05 10:21:52

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://1departament.ru/>.</a>

Név:Nfjdjisjdiehfie jfwwojdwohfiehe ojwodkwofjiehgiehgfwe jfoejfowej
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-26 20:49:36

Hozzászólás:
 Nfjdjisjdiehfie jfwwojdwohfiehe ojwodkwofjiehgiehgfwe jfoejfowejfodejfoijei ofejofjeigfehifjoefjoiehgi fejfoiejfiehgi https://mail.ru/?ghdfifuhdfhfg=ureiwderyetg

Név:Konstantusbfx
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-26 07:01:28

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://1departament.ru/>.</a>

Név:Konstantustvf
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-20 10:50:33

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://1departament.ru/>.</a>

Név:Raphaellvs
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-18 14:27:57

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://tiktaktaxi.ru/>.</a>

Név:Konstantustjr
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-18 13:07:09

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://1departament.ru/>.</a>

Név:Raphaelpek
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-16 15:36:13

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://tiktaktaxi.ru/>.</a>

Név:Andreylbx
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-15 23:42:34

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà!

Név:Ruslanhxt
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-13 17:03:18

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://comfortlife.by/>.</a>

Név:Jannaefh
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-12 10:41:58

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://skladcontainer.ru/>.</a>

Név:Jannalst
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-07 08:37:43

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://skladcontainer.ru/>.</a>
janna.k.u.ch.i.n.s.k.aya.2.0.19@gmail.com
j.a.nna.k.uc.h.i.ns.ka.ya20.1.9@gmail.com
j.an.n.a.k.uc.hi.n.ska.y.a.2019@gmail.com
jan.n.a.k.u.c.h.insk.a.y.a.2.0.1.9@gmail.com
jan.nakuch.i.n.ska.y.a20.19@gmail.com

Név:Ruslansaw
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-06 12:36:57

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://comfortlife.by/>.</a>pr.estig.i.o.20.20.s.up.e.ry@gmail.com
pre.s.tigi.o2.020s.uper.y@gmail.com
pr.est.ig.io20.20su.p.e.r.y@gmail.com
p.r.es.t.igio.20.2.0s.u.p.ery@gmail.com
pre.st.i.gio2.0.2.0s.upery@gmail.com

Név:Pavlosqed
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-03 22:49:30

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://burenie-cena.by/>.</a>
shin.ami.n.sk2.01.5@gmail.com

Név:Terryreara
E-mail:n/a

Dátum: 2020-11-03 09:16:30

Hozzászólás:
 <a href=http://sitemite.com>http://sitemite.com</a>

Név:Andreymoc
E-mail:n/a

Dátum: 2020-10-30 07:40:35

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://zhbi.by/>.</a>

shin.am.i.ns.k.2.0.15@gmail.com
s.hi.n.a.m.i.nsk2.015@gmail.com
sh.i.na.mi.n.s.k.201.5@gmail.com
shi.na.m.in.sk2.01.5@gmail.com
s.hina.mi.n.s.k.2.0.15@gmail.com

Név:Andreynjx
E-mail:n/a

Dátum: 2020-10-27 10:03:24

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://zhbi.by/>.</a>

shi.nam.insk20.1.5@gmail.com
sh.ina.mi.nsk2.01.5@gmail.com
sh.i.na.m.in.s.k.20.15@gmail.com
shi.n.am.ins.k.2.015@gmail.com
sh.inam.insk.20.1.5@gmail.com

Név:Antonioamh
E-mail:n/a

Dátum: 2020-10-26 01:30:40

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://sfilm.by/>.</a>


p.le.n.ki.sfi.lmby@gmail.com

Név:Zelenakfs
E-mail:n/a

Dátum: 2020-10-20 03:10:41

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://belyjmost.by/>.</a>


p.rime.gra.n.it2.0.1.9@gmail.com
p.rim.e.g.r.anit.2.01.9@gmail.com
pri.meg.rani.t201.9@gmail.com
p.r.im.e.gr.anit20.1.9@gmail.com
p.rime.gr.a.n.i.t.2.019@gmail.com

Név:Antoniochw
E-mail:n/a

Dátum: 2020-10-17 11:05:04

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://sfilm.by/>.</a>


p.l.e.nk.i.s.fi.l.m.b.y@gmail.com

Név:Maratfus
E-mail:n/a

Dátum: 2020-10-13 15:34:04

Hozzászólás:
 The sphere faced in 2020 the outbreak of coronavirus COVID-19, last wishes as not be the same Precise measures infatuated through several governments to prevent the spread of the blight, including the partial or complete closure of cinemas, forcing the production to reform and detect remodelled ways to interact with the public. https://trsnell.com/elokuvakokoelmat/paras-elokuvia-epidemia/ It transfer take possession of a handful years in the forefront the new organization proves effective, covid-19SF3535sd$fsdfsdfsdf! as great as each is excluded flick lovers are told to remember the most legendary movies epidemics that filmmakers are white-livered to pass at near, and to compete with stories with reality.

Név:WilliamNig
E-mail:n/a

Dátum: 2020-10-05 09:26:24

Hozzászólás:
 Ìíîæåñòâåííûé îðãàçì (ìóëüòèîðãàçì) — ýòî êîãäà çà îäèí ïîëîâîé àêò áûâàåò â ñðåäíåì 3–5 îðãàçìîâ.

<a href=https://chel-week.ru/33683-koe-chto-luchshe-orgazma-chto-mozhet-byt-luchshe-chem-orgazm.html><img src="https://img.tsn.ua/cached/1518092914/tsn-1dd5ddd6a1f0076bf1e5ac5461d52989/thumbs/1200x630/16/78/ccc8e38a7d7ee626e7059a1f4f6d7816.jpg"></a>

Ïî÷åìó ïîäîáíàÿ ðîñêîøü â íîðìå íåäîñòóïíà ìóæ÷èíàì? (Èñêëþ÷åíèå — äàîññêèå ìàñòåðà ñ ïðîêà÷àííîé ëîáêîâî-êîï÷èêîâîé ìûøöåé.) Ïîòîìó ÷òî âñëåä çà ýÿêóëÿöèåé íàñòóïàåò òàê íàçûâàåìûé ðåôðàêòåðíûé ïåðèîä, êîãäà íåðâíàÿ è ìûøå÷íàÿ òêàíü îòäûõàþò îò íàãðóçîê.

×òîáû ñíîâà âîçáóäèòüñÿ, ïðåäñòàâèòåëþ ñèëüíîãî ïîëà íóæíî îò íåñêîëüêèõ ìèíóò äî íåñêîëüêèõ äíåé â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà è ïîëîâîé êîíñòèòóöèè. Äàæå åñëè ïàðåíü ãîòîâ ïîâòîðèòü óæå ÷åðåç ïÿòü ìèíóò, äëÿ íåãî ýòî áóäåò äðóãîé ïîëîâîé àêò ñî ñâîèì èíäèâèäóàëüíûì îðãàçìîì.

Ó äàì âîçáóæäåíèå ïîñëå ðàçðÿäêè ñïàäàåò ìåäëåííåå, ÷åì ó ìóæ÷èí. È åñëè ïðîäîëæàòü ñòèìóëÿöèþ, òî ìîæíî ïîâòîðèòü óäîâîëüñòâèå. Ðåêîðä ïî ìóëüòèîðãàçìàì áûë çàôèêñèðîâàí â 1990-õ â íàó÷íîì æóðíàëå Human Sexuality: 134 ðàçà çà 60 ìèíóò.

<b>Êàêèìè áûâàþò ìóëüòèîðãàçìû</b>
Ó êàæäîé æåíùèíû ìíîæåñòâåííûé îðãàçì óíèêàëåí è íåïîâòîðèì. È âñ¸ æå ñåêñîëîãè ïîïûòàëèñü îïèñàòü íåñêîëüêî ñòàíäàðòíûõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ ñîáûòèé.

<b>Ïîñëåäîâàòåëüíûé ñöåíàðèé</b>
Îðãàçìû íàñòóïàþò ñ ïðîìåæóòêîì â íåñêîëüêî ìèíóò, ïðè÷¸ì çà âðåìÿ ïåðåðûâà æåíùèíà óñïåâàåò íåìíîãî îñòûòü, à çàòåì ðàçîãðåâàåòñÿ ñíîâà.

Íàóêå èçâåñòåí ñëó÷àé, êîãäà æåíùèíà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà Development of a woman’s multiple orgasm pattern: A research case report ñïîñîáíîñòü èñïûòûâàòü îò 3 îðãàçìîâ çà 7 ìèíóò äî 7 îðãàçìîâ çà 16 ìèíóò. Êàæäàÿ ñëåäóþùàÿ ðàçðÿäêà áûëà ìåíåå èíòåíñèâíîé, ÷åì ïðåäûäóùàÿ.

<b>Ñåðèéíûé ñöåíàðèé</b>
Îðãàçì íàêàòûâàåò âîëíàìè: ìûøöû âëàãàëèùà ñîêðàùàþòñÿ ñåðèÿìè ïî 5–10 ðàç êàæäûå íåñêîëüêî ñåêóíä. Âîçáóæäåíèå íàðàñòàåò, è ïîñëå ÷åðåäû ïðèÿòíûõ, íî ñëàáîâûðàæåííûõ òîë÷êîâ, ïðîèñõîäèò ìîùíûé âçðûâ.

<b>Ñìåøàííûé ñöåíàðèé</b>
Âñå è òàê çíàëè, à ó÷¸íûå ïîäòâåðäèëè, ÷òî æåíùèíû ìîãóò ïîëó÷èòü äâà âèäà îðãàçìà — êëèòîðàëüíûé è âàãèíàëüíûé. Åñëè çà îäèí ïîëîâîé àêò è òîò è äðóãîé ñëó÷èëñÿ õîòÿ áû ïî ðàçó, òî òàêîé ñöåíàðèé òîæå ÷àñòî íàçûâàþò ìóëüòèîðãàçìîì.

<b>Âñå ëè æåíùèíû ìîãóò äîñòè÷ü ìóëüòèîðãàçìà</b>
Òåîðåòè÷åñêè äà. Íà ïðàêòèêå îò 10 äî 20% æåíùèí íè ðàçó íå èñïûòûâàëè äàæå îáû÷íîãî îðãàçìà, íå ãîâîðÿ óæå î ìíîãîêðàòíûõ ïîâòîðåíèÿõ. Ñ÷àñòëèâèöû, êîòîðûå íàñëàæäàþòñÿ ìíîæåñòâåííîé ðàçðÿäêîé, ñîñòàâëÿþò äî 42% ïîëîâîçðåëîãî æåíñêîãî íàñåëåíèÿ.

<b>Ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà ñïîñîáíîñòü ïîëó÷èòü ìóëüòèîðãàçì: </b>

Áèîëîãè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü. Äà, íåêîòîðûì æåíùèíàì îò ïðèðîäû äàíî áåç òðóäà äîñòèãàòü ìóëüòèîðãàçìîâ. Äðóãèì æå ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü íàä ñîáîé è ðàçâèâàòü ÷óâñòâåííîñòü.
Âîçðàñò. Ïèêà ñåêñóàëüíîé ÷óâñòâåííîñòè æåíùèíà äîñòèãàåò Female Orgasm: Everything You Wanted to Know, but Were Afraid to Ask ê 35 ãîäàì. À çíà÷èò, è ìóëüòèîðãàçìû â ýòîì âîçðàñòå ñëó÷àþòñÿ ÷àùå.
Âðåìÿ, ïîòðà÷åííîå íà ïðåëþäèþ. ×åì áîëåå ïëàâíî, ïîñòåïåííî è ìåäëåííî âû ðàçîãðåâàåòåñü, òåì äîëüøå ïðîäëèòñÿ ôàçà âîçáóæäåíèÿ.
Ñòåïåíü âîçáóæäåíèÿ. Ïðè ñèëüíîì âîçáóæäåíèè ê ãåíèòàëèÿì ïðèëèâàåò áîëüøå êðîâè è ýðîãåííûå çîíû ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ÷óâñòâèòåëüíûìè.
Óñòàëîñòü, ñòðåññ. Èçìîòàííûé îðãàíèçì ïðîñòî îòêàæåòñÿ âûäàâàòü îðãàçìû.
Êàê óâåëè÷èòü øàíñ íà ìíîæåñòâåííûé îðãàçì
Áàçîâîå ïðàâèëî: íóæåí ëþáÿùèé è çàèíòåðåñîâàííûé ïàðòí¸ð, êîòîðûé ñòðåìèòñÿ äîñòàâèòü âàì ìàêñèìóì óäîâîëüñòâèÿ è íå ñïåøèò ñ ñîáñòâåííûì îðãàçìîì (èëè áûñòðî âîññòàíàâëèâàåòñÿ è ãîòîâ ïðîäîëæàòü ñíîâà ÷åðåç 5 ìèíóò, ïîêà âû åù¸ íå îñòûëè). Õîëîäíûé ýãîèñò èëè ñóåòëèâûé òîðîïûãà â ýòîì äåëå íå ïîìîùíèêè.

<i>1. Èçó÷àéòå ñâî¸ òåëî</i>
Âðåìÿ îò âðåìåíè ìàñòóðáèðóéòå, ÷òîáû ïîíÿòü, êàê èìåííî âàì ìîæíî ñäåëàòü ïðèÿòíî è êàêèå ýðîãåííûå çîíû îòçûâàþòñÿ íà ïðèêîñíîâåíèÿ ëó÷øå âñåãî. À ïîòîì ïîäåëèòåñü îïûòîì ñ ïàðòí¸ðîì.

<i>2. Òðåíèðóéòå ìûøöû òàçîâîãî äíà</i>
Èíòåíñèâíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü îðãàçìà íàïðÿìóþ çàâèñèò îò òîíóñà ìûøö òàçîâîãî äíà. Èìåííî îíè ïîääåðæèâàþò âëàãàëèùå, äåëàÿ åãî áîëåå óïðóãèì è ÷óâñòâèòåëüíûì. Äåëàéòå óïðàæíåíèÿ Êåãåëÿ, ÷òîáû íóæíàÿ ìóñêóëàòóðà íå îñëàáåëà, à ñîêðàùåíèÿ ïðè îðãàçìå ñòàëè áîëåå èíòåíñèâíûìè è ïîâòîðÿëèñü ñíîâà è ñíîâà.

<i>3. Ïðàâèëüíî íàñòðîéòåñü</i>
Æåíùèíû ñàìè ëèøàþò ñåáÿ óäîâîëüñòâèÿ, ñ÷èòàÿ, ÷òî áîëüøåãî îäíîãî ðàçà ó íèõ íå ïîëó÷èòñÿ. Òåëî ðåàãèðóåò íà «ãëàñ ðàçóìà» è íå îòçûâàåòñÿ íà ñòèìóëÿöèè ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ïåðâîãî ïèêà.

Ïîìíèòå, ÷òî ôèçèîëîãè÷åñêè âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà áîëåå äëèòåëüíûå è ñèëüíûå îðãàçìû. Âàæíî, ÷òîáû âî âðåìÿ ñåêñà âû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ðàñêðåïîù¸ííî è íå îòâëåêàëèñü íà ïîñòîðîííèå ìûñëè î ðàáî÷èõ äåäëàéíàõ èëè íåêîðìëåííûõ äåòÿõ.

<i>4. Êàê ñëåäóåò ðàçîãðåéòåñü</i>
Âû ìîæåòå íåìíîãî ðàçîãðåòü ñåáÿ ñàìîñòîÿòåëüíî åù¸ äî íà÷àëà ðîìàíòè÷åñêîãî âå÷åðà. Õîðîøè âñå ñðåäñòâà: ïîôàíòàçèðóéòå íà îòêðîâåííûå òåìû, ïîñìîòðèòå ýðîòè÷åñêîå âèäåî, ðàçáðûçãàéòå âîçáóæäàþùèå àðîìàòè÷åñêèå ìàñëà. Ïðåëþäèÿ ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ïàðòí¸ðà äîëæíà äëèòüñÿ ìèíèìóì 10–15 ìèíóò.

<i>5. Çàéìèòåñü îðàëüíûì ñåêñîì</i>
Äëÿ áîëüøèíñòâà æåíùèí âíåøíÿÿ ñòèìóëÿöèÿ êëèòîðà — ñàìûé ïðîñòîé è íàä¸æíûé ñïîñîá äîñòè÷ü îáû÷íîãî îðãàçìà. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðóêè èëè âèáðàòîð. Íî ëó÷øå äîâåðèòüñÿ ïàðòí¸ðó, òî÷íåå, åãî ÿçûêó. Òàê âû èñïûòàåòå ïåðâûé ïèê åù¸ äî ïðîíèêíîâåíèÿ. À âàøå òåëî ïîäãîòîâèòñÿ ê ïðèÿòíîìó ïðîäîëæåíèþ.

<i>6. Îòäîõíèòå ïàðó ìèíóò ïîñëå ïåðâîãî îðãàçìà</i>
Ïîñëå îðãàçìà íåðâíûå îêîí÷àíèÿ, ñêîïèâøèåñÿ â ýðîãåííûõ çîíàõ, êàêîå-òî âðåìÿ îñòàþòñÿ ãèïåð÷óâñòâèòåëüíûìè èç-çà ìîùíîãî ïðèëèâà êðîâè. Ïðèêîñíîâåíèÿ ê ñîñêàì è êëèòîðó ìîãóò ñòàòü áîëåçíåííûìè. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ìíîãèå æåíùèíû õîòÿò íåìíîãî «îñòûòü» è óâîðà÷èâàþòñÿ îò ñëèøêîì èíòåíñèâíûõ ëàñê ïàðòí¸ðà. Îáû÷íî êëèòîð ïðèõîäèò â íîðìó çà 1–2 ìèíóòû. À ïîêà ìîæíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äðóãèõ ó÷àñòêàõ òåëà èëè ïðîñòî íåìíîãî ïîëåæàòü â îáíèìêó.

Âïðî÷åì, êàæäàÿ ñåäüìàÿ Let’s talk about multiple orgasms æåíùèíà âîîáùå íå çíàåò, ÷òî òàêîå ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü êëèòîðà è ïî÷åìó òàì ìîæåò áûòü áîëüíî. Ïîýòîìó îòäûõ èì íå íóæåí.

<i>7. Âûáèðàéòå ïîçû, êîòîðûå ñòèìóëèðóþò îñíîâíûå «âçðûâíûå» òî÷êè</i>
Äàëüíåéøèå øàíñû íà óñïåõ âî ìíîãîì çàâèñÿò îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñàìîãî ïîëîâîãî àêòà, òî åñòü îò ìàñòåðñòâà è âûäåðæêè âàøåãî ïàðòí¸ðà. Óâåëè÷èòü âåðîÿòíîñòü ìíîæåñòâåííîãî îðãàçìà ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïîç, â êîòîðûõ óäîáíî ñòèìóëèðîâàòü ñàìûå ÷óâñòâèòåëüíûå ìåñòà — êëèòîð, òî÷êó G è òàê íàçûâàåìóþ òî÷êó À (ïðåäïîëîæèòåëüíî íàõîäèòñÿ íà ïåðåäíåì ñâîäå âëàãàëèùà).

Íåîáÿçàòåëüíî ïðèäóìûâàòü ÷òî-òî ýêçîòè÷íîå. Êëèòîð è òî÷êó G ìîæíî äîñòàòü èç ïðèâû÷íîé ìèññèîíåðñêîé ïîçû èëè ïîçû íàåçäíèöû, ñèäÿ ëèöîì èëè ñïèíîé ê ïàðòí¸ðó. Äëÿ ìàññàæà òî÷êè À ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå âàðèàöèè íà òåìó «ìóæ÷èíà ñçàäè», à òàêæå åñëè ïîëîæèòü ïîäóøêó ïîä ÿãîäèöû æåíùèíû â ìèññèîíåðñêîé ïîçå.

<i>8. Çàäåéñòâóéòå íåñêîëüêî ýðîãåííûõ çîí îäíîâðåìåííî</i>
Ïîëó÷èòü ìóëüòèîðãàçì ïðîùå, åñëè ñòèìóëèðîâàòü ñðàçó íåñêîëüêî ìåñò ñêîïëåíèé íåðâíûõ îêîí÷àíèé, âêëþ÷àÿ øåþ, ãðóäü, âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü á¸äåð.

<i>9. Äåëàéòå êîðîòêèå ïåðåäûøêè, ÷òîáû îòòÿíóòü óäîâîëüñòâèå</i>
Åñëè ÷óâñòâóåòå, ÷òî âîò-âîò âçîðâ¸òåñü, ïîïðîñèòå ïàðòí¸ðà ïðèîñòàíîâèòüñÿ. Íàñëàäèòåñü ìîìåíòîì ïåðåä êóëüìèíàöèåé, à çàòåì ïðîäîëæàéòå. Ðàçðÿäêà áóäåò áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîé è ÿðêîé.

<i>10. Ãëóáîêî äûøèòå</i>
Êîãäà âàñ íàêðûâàåò âîëíà îðãàçìà, ñòàðàéòåñü ìåäëåííî è ãëóáîêî äûøàòü. Ìíîãèì æåíùèíàì òàêàÿ òåõíèêà ïîìîãàåò ëèáî ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ ïîðöèþ ñåðèéíîãî îðãàçìà, ëèáî ïðîäëèòü îáû÷íûé.

<i>11. Íå îñòàíàâëèâàéòåñü ïîñëå ïåðâîãî (âòîðîãî, òðåòüåãî) îðãàçìà</i>
Âàøå òåëî ãîòîâî ïðîäîëæàòü. Åñëè, êîíå÷íî, ïàðòí¸ð åù¸ íå âûäîõñÿ. Âïðî÷åì, åñëè âòîðîãî ðàçà íå áóäåò, íå ðàññòðàèâàéòåñü. Ãëàâíîå — íå êîëè÷åñòâî îðãàçìîâ, à ìàêñèìóì óäîâîëüñòâèÿ.

Ïîäðîáíåå íà <a href=https://chel-week.ru/33683-koe-chto-luchshe-orgazma-chto-mozhet-byt-luchshe-chem-orgazm.html>Chel-Week</a>

Név:KevinShare
E-mail:n/a

Dátum: 2020-09-29 02:39:34

Hozzászólás:
 183082 kailena china doll <a href="http://www.travelsafeindia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/little/183170-naughty-nice-and-a-little-kendra.php">http://www.travelsafeindia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/little/183170-naughty-nice-and-a-little-kendra.php</a>
107448 model amy lunch <a href="http://translate.baiducontent.com/transpage?cb=translateCallback&ie=utf8&source=url&query=cutepix.info%2fsex%2friley-reyes.php&from=en&to=zh&token=&monLang=zh|zionschool.info%2Fnude%2F6086-delia-delions-trixie-shemalestrokers.php">http://translate.baiducontent.com/transpage?cb=translateCallback&ie=utf8&source=url&query=cutepix.info%2fsex%2friley-reyes.php&from=en&to=zh&token=&monLang=zh|zionschool.info%2Fnude%2F6086-delia-delions-trixie-shemalestrokers.php</a>
62516 metart penelope naturel <a href="http://pepapig.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/ftv/29773-ftv-girls-original-vide.php">http://pepapig.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/ftv/29773-ftv-girls-original-vide.php</a>
58855 hailey brunette outdoors naked small tits <a href="http://www.barchartspublishing.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/">http://www.barchartspublishing.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/</a>
35440 strong breed proud bre <a href="http://picker.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/">http://picker.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/</a>
111220 rylskyart juvenias leona <a href="http://modiolusoperandie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/love/131234-cock-hungry-teen-lily-jordan-just.php">http://modiolusoperandie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/love/131234-cock-hungry-teen-lily-jordan-just.php</a>
92376 naturals lovenia lux tarzan saturday sugar <a href="http://coloradoretargeting.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/women/18602-women-i-want-to-put.php">http://coloradoretargeting.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/women/18602-women-i-want-to-put.php</a>
172027 william davidson what a tasty <a href="http://oakgrove70petro.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/">http://oakgrove70petro.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/</a>
165597 boys and girls nude <a href="http://environmentsmatter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/">http://environmentsmatter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/</a>
30234 mslynna love for lust <a href="http://ww2.abbsearch.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/">http://ww2.abbsearch.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/</a>
92781 choreb wet for lust <a href="http://ww17.linaga.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/">http://ww17.linaga.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/</a>
76218 another with beautiful michaela isizzu part <a href="http://dailyhealthportal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/">http://dailyhealthportal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/</a>
188160 busty pornstars banged in a threesome <a href="http://aidanmcgrain.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/nude/5247-lola-lee-nude.php">http://aidanmcgrain.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/nude/5247-lola-lee-nude.php</a>
21307 amateur more fat floppy tits <a href="http://vag.co.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/latina/16549-latin-beauties-great-collection-of-different.php">http://vag.co.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/latina/16549-latin-beauties-great-collection-of-different.php</a>
35730 santa in tease and please nubiles <a href="http://bcentrepreneurs.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/nude/208564-shake-your-balls-nominated.php">http://bcentrepreneurs.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zionschool.info/nude/208564-shake-your-balls-nominated.php</a>

Név:borulSusia
E-mail:n/a

Dátum: 2020-09-24 04:35:00

Hozzászólás:
 Hello. And Bye.
cthutqSusia

Név:Albertdus
E-mail:n/a

Dátum: 2020-09-21 06:53:58

Hozzászólás:
 <a href=https://betonnyy-pol.ru>áåòîííûé ïîë ñòîïïèíãîì</a>

Név:germusSusia
E-mail:n/a

Dátum: 2020-09-20 22:32:03

Hozzászólás:
 Hello. And Bye.
fhnyzSusia

Név:dfyznfSusia
E-mail:n/a

Dátum: 2020-09-15 01:20:54

Hozzászólás:
 Hello. And Bye.

Név:Nfjdjisjdiehfie jfwwojdwohfiehe ojwodkwofjiehgiehgfwe jfoejfowej
E-mail:n/a

Dátum: 2020-09-13 02:37:50

Hozzászólás:
 Nfjdjisjdiehfie jfwwojdwohfiehe ojwodkwofjiehgiehgfwe jfoejfowejfodejfoijei ofejofjeigfehifjoefjoiehgi fejfoiejfiehgi https://mail.ru/?ghdfifuhdfhfg=ureiwderyetg

Név:Timurasuuu
E-mail:n/a

Dátum: 2020-08-30 15:07:42

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://fast-mail.ru/>.</a>

Név:Victorsgm
E-mail:n/a

Dátum: 2020-08-26 16:31:35

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://vika-service.by/>.</a>


p.le.nki.sf.i.lmb.y@gmail.com

Név:ÇŔÁČĐŔÉ ÎĐČĂČÍŔËÜÍŰÉ Apple iMac Pro 27" Č ĚÍÎĆĹŃŇÂÎ ÄĐÓĂČŐ ÖĹÍÍŰ
E-mail:n/a

Dátum: 2020-08-08 18:56:01

Hozzászólás:
 Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ØÀÍÑ ÂÛÈÃÐÀÒÜ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÉ Apple iPhone XS Max 256GB À ÒÀÊ ÆÅ ÌÍÎÃÎ ÄÐÓÃÈÕ ÖÅÍÍÛÕ ÏÎÄÀÐÊÎÂ ÂÑÅÃÎ ÇÀ 435 ÐÓÁËÅÉ: https://google.com/?b42f2=1i4n

Név:Tamara0191gox
E-mail:n/a

Dátum: 2020-08-08 14:09:22

Hozzászólás:
 Hi all!

Név:ÂŰČĂĐŔÉ ÎĐČĂČÍŔËÜÍŰÉ Samsung Galaxy S20 Ultra 8/128ĂÁ Ŕ ŇŔĘ ĆĹ Ě
E-mail:n/a

Dátum: 2020-08-06 21:27:48

Hozzászólás:
 Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ØÀÍÑ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÉ Êâàäðîêîïòåð Xiaomi Mi Drone 4Ê À ÒÀÊ ÆÅ ÌÍÎÃÎ ÄÐÓÃÈÕ ÖÅÍÍÛÕ ÏÎÄÀÐÊΠÂÑÅÃÎ ÇÀ 513 ÐÓÁ: https://idhfisjfoihsfiwifhishfhidhgiehdgied.fshifhsofidhifjspfisdvifhige.com/visfhoshgidifcsofhidhgidvnkdhigejodgheidfhoshgfeihg

Név:Antoniormi
E-mail:n/a

Dátum: 2020-08-02 11:04:28

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://sfilm.by/>.</a>


pl.e.n.k.isfilmb.y@gmail.com

Név:345147428 ÂŔŘ ÁÎÍÓŃ ĎÎ ŃŃŰËĘĹ https://optimize.google.com/optimi
E-mail:n/a

Dátum: 2020-07-30 00:57:03

Hozzászólás:
 506450279 http://www.abouttaxi.ru?_p
kolis.bolis5+915@bk.ru
nemodaiver@mail.ru


rus66wolf97@mail.ru
Áîíóñíîå_âîçíàãðîæäåíèå|www.joiks.ru|85

Név:Evgenyrtz
E-mail:n/a

Dátum: 2020-07-28 03:32:48

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://russian-army-shop.cz/>.</a>

Név:Timurasywi
E-mail:n/a

Dátum: 2020-07-25 05:03:52

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://taximalysh.ru/>.</a>

Név:Maximusbup
E-mail:n/a

Dátum: 2020-07-24 21:34:20

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://mezhgorod-taxi.ru/>.</a>

Név:Pavloszwy
E-mail:n/a

Dátum: 2020-07-24 09:45:40

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://burenie-cena.by/>.</a>
s.h.in.ami.nsk.201.5@gmail.com

Név:agrohimdgj
E-mail:n/a

Dátum: 2020-07-22 06:07:34

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://agro-himiya.by/>.</a>


lid.e.r.pr.o.mo201.5super@gmail.com
li.derpro.mo.201.5.sup.e.r@gmail.com
li.der.pro.mo.2.01.5.supe.r@gmail.com
liderp.rom.o201.5.supe.r@gmail.com
l.i.d.erp.r.om.o2.0.1.5super@gmail.com

Név:Zelenadcj
E-mail:n/a

Dátum: 2020-07-19 19:30:48

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://belyjmost.by/>.</a>


p.rim.eg.rani.t2.0.1.9@gmail.com
p.rimegra.n.i.t.2019@gmail.com
p.r.i.me.gra.nit2.0.19@gmail.com
pr.i.m.egran.it.2.0.19@gmail.com
pr.im.e.g.ra.nit.20.19@gmail.com

Név:vikamoize
E-mail:n/a

Dátum: 2020-06-22 21:01:51

Hozzászólás:
 Äîøêà îãîëîøåíü Íåñòåð³âö³ Çáîð³âñüêèé ð-í.: áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ó Íåñòåð³âöÿõ Çáîð³âñüêîãî ð-í. íà TORG.ZONE https://torg.zone/nesterivtsi-2/

Név:Jannaabx
E-mail:n/a

Dátum: 2020-01-31 03:17:36

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://evroplast.by/>.</a>jann.a.k.uc.h.i.n.s.k.aya.20.19@gmail.com
j.ann.aku.c.h.i.nsk.a.ya2019@gmail.com
ja.nn.aku.c.hi.n.s.k.ay.a.201.9@gmail.com
j.a.nn.a.k.u.chinsk.a.ya.20.1.9@gmail.com
j.ann.a.k.uchin.s.k.ay.a2.01.9@gmail.com

Név:RamiroFek
E-mail:n/a

Dátum: 2020-01-20 23:23:08

Hozzászólás:
 <a href=https://lololololomeka.com>https://lololololomeka.com</a>

Név:ChesterPlums
E-mail:n/a

Dátum: 2020-01-20 00:07:40

Hozzászólás:
 <a href=https://lololololomeka.com>https://lololololomeka.com</a>

Név:Eugenenes
E-mail:n/a

Dátum: 2020-01-19 17:12:11

Hozzászólás:
 <a href=https://lololololomeka.com>https://lololololomeka.com</a>

Név:EdwardWailm
E-mail:n/a

Dátum: 2020-01-11 12:44:47

Hozzászólás:
 <a href=https://lololololomeka.com>https://lololololomeka.com</a>

Név:Justinzep
E-mail:n/a

Dátum: 2020-01-10 10:55:02

Hozzászólás:
 <a href=https://lololololomeka.com>https://lololololomeka.com</a>

Név:Danielnor
E-mail:n/a

Dátum: 2020-01-05 00:42:00

Hozzászólás:
 Hello. And Bye. versant.us

Név:Zelenabfd
E-mail:n/a

Dátum: 2019-12-30 09:51:41

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://prime-granit.by/>.</a>


p.ri.m.egran.it.2.0.1.9@gmail.com
primeg.r.an.it.20.1.9@gmail.com
p.ri.me.g.ra.n.i.t2019@gmail.com
p.r.i.me.gr.an.it.2.0.19@gmail.com
p.ri.m.e.g.ra.n.it20.1.9@gmail.com

Név:RickieinvEd
E-mail:n/a

Dátum: 2019-12-24 01:55:31

Hozzászólás:
 Hello !

Név:Antonioyfk
E-mail:n/a

Dátum: 2019-12-22 07:43:14

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://sfilm.by/>.</a>


p.l.en.k.i.sfi.l.m.by@gmail.com

Név:Jeff Konyu
E-mail:n/a

Dátum: 2019-12-15 19:36:40

Hozzászólás:
 Háj!
Ad1: Miért nincs moderatúra?!?
Ad2: Oldjátok már meg légyszi, hogy a FRAPS egye az emulátor videóját!..
Ad3: Még mindig fagy fullscreen-en. Galaxy Invasion, kb. 3-4. pálya. Hang van, tehát a játék ill. az emu megy tovább, viszont a videó az megáll...

Ps: Köszi mindent!

Név:Antoniojav
E-mail:n/a

Dátum: 2019-12-01 18:55:27

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://euroburservice.by/>.</a>gor.se.c19.80ru.s.er.v@gmail.com

Név:Horváth Norbert
E-mail:n/a

Dátum: 2019-11-14 22:18:59

Hozzászólás:
 Találtam egy HT 1080z-t

Név:okdocenoreday
E-mail:n/a

Dátum: 2019-06-21 20:42:58

Hozzászólás:
 http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> vff.xzlj.szabolcs.net.nyf.dx http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

Név:ejihahure
E-mail:n/a

Dátum: 2019-06-21 19:58:29

Hozzászólás:
 http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> stt.opig.szabolcs.net.uqn.bg http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

Név:opikubah
E-mail:n/a

Dátum: 2019-04-05 15:32:47

Hozzászólás:
 http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">18</a> qht.odex.szabolcs.net.kll.qq http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

Név:ovapayepecgei
E-mail:n/a

Dátum: 2019-04-05 14:53:39

Hozzászólás:
 http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500mg</a> okb.wdfh.szabolcs.net.zwd.lb http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

Név:SEODiank
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-28 21:36:14

Hozzászólás:
 
seo-îïòèìèçàöèÿ è http://seorussian.ru - ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ïîèñêîâèêàõ. ñâûøå 100 ïðîåêòîâ. îïûò áîëåå 7 ëåò. îòïðàâüòå çàÿâêó íà ïîâûøåíèå ïðîäàæ. ïîëó÷èòå êîíñóëüòàöèþ. - http://seorussian.ru - seorussian.ru

Név:car loan interest
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-16 17:26:28

Hozzászólás:
 <a href="http://autoloan72months.com/">1.99 auto loan 72 months</a>

Név:auto lenders
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-15 05:57:05

Hozzászólás:
 <a href="http://autoloan72months.com/">auto loan 72 months</a>

Név:pnc bank auto loan
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-15 01:07:55

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">best auto loan rates for excellent credit</a>

Név:1.5 auto loan rate
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-14 23:50:21

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">auto loan</a>

Név:auto finance
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-14 07:34:22

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">auto loan 72 months</a>

Név:carfinance.com
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-14 01:07:24

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">citizens bank auto loan</a>

Név:1.9 used car loan
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-13 18:32:24

Hozzászólás:
 <a href="http://autoloan72months.com/">auto loan 72 months</a>

Név:auto use auto loan
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-13 07:42:52

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">auto loan 72 months</a>

Név:bad credit car loans
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-12 23:47:19

Hozzászólás:
 <a href="http://autoloan72months.com/">auto loan</a>

Név:capitalone auto loan
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-11 17:32:59

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">72 month auto loan</a>

Név:usaa car loans
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-11 16:01:58

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">dcu auto loan</a>

Név:bad credit car loans
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-10 12:51:33

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">auto loan 72 months</a>

Név:financing a car
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-10 11:35:02

Hozzászólás:
 <a href="http://autoloan72months.com/">auto loan</a>

Név:auto loans rates
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-10 00:32:23

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">1.99 auto loan 72 months</a>

Név:auto financing
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-09 04:24:10

Hozzászólás:
 <a href="http://autoloan72months.com/">auto loan 72 months</a>

Név:AppoipApekAlbug
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-08 08:51:03

Hozzászólás:
 https://cbdoilamericano.com/# pure kana cbd oil
<a href="https://cbdoilamericano.com/#">best cbd oil</a>
<a href="https://cbdoilamericano.com/#">cbd oil uses</a>

Név:classic car loans
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-08 01:02:59

Hozzászólás:
 <a href="http://autoloan72months.com/">auto loan</a>

Név:carfinance capital
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-07 21:32:35

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">auto loan 72 months</a>

Név:auto finance rates
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-07 20:15:18

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">car interest rates 2018</a>

Név:safco auto finance
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-07 04:51:59

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">pre approved car loans</a>

Név:auto refinance
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-06 22:50:06

Hozzászólás:
 <a href="https://autoloan72months.com/">auto loan 72 months</a>

Név:bluesky auto finance
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-06 16:31:30

Hozzászólás:
 <a href=http://autoloan72months.com/>1.9 72 month auto loan</a>

Név:Antoniompx
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-05 14:53:57

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://sfilm.by/>.</a>


g.o.r.s.ec1.980r.u.serv@gmail.com

Név:AppoipApekAlbug
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-02 06:34:44

Hozzászólás:
 <a href="https://cbdoilamericano.com/">cbd for dogs</a>

Név:JaneGassy
E-mail:n/a

Dátum: 2018-12-02 00:01:13

Hozzászólás:
 <a href=" https://isotretinoin.ooo/ ">isotretinoin online</a>

Név:AppoipApekAlbug
E-mail:n/a

Dátum: 2018-11-30 09:03:08

Hozzászólás:
 <a href="https://cbdoilamericano.com/">cannabidiol</a> | <a href=" https://cbdoilamericano.com/ ">cbd oil for pain</a> | https://cbdoilamericano.com/ - cbd oil vape

Név:AppoipApekAlbug
E-mail:n/a

Dátum: 2018-11-28 17:26:08

Hozzászólás:
 cbd coffee <a href="https://cbdoilamericano.com/">cbd products online</a> | <a href=" https://cbdoilamericano.com/ ">where to buy cbd locally</a> | <a href=https://cbdoilamericano.com/>cbd dog treats</a> <a href=https://cbdoilamericano.com/>cbd isolate</a>

Név:Helenaego
E-mail:n/a

Dátum: 2018-11-20 00:14:45

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://4dela.by/>.</a>
s.upervi.so.r.20.15in.v.in.o@gmail.com
s.u.p.e.r.v.is.o.r.20.1.5.i.n.v.in.o@gmail.com
su.p.e.r.vi.s.or.2.0.15.in.vino@gmail.com
s.up.er.v.isor2.0.1.5in.v.i.no@gmail.com
s.up.e.rv.isor20.1.5.i.n.v.in.o@gmail.com

Név:UrsulaWagner
E-mail:n/a

Dátum: 2018-11-17 16:40:25

Hozzászólás:
  Ezen elj&#225;r&#225;s ut&#225;n Bioretin f&#225;jdalmat, irrit&#225;ci&#243;t &#233;s duzzanatot tapasztalhat a gy&#243;gyszert&#225;rban, de ez 1-2 h&#233;ten bel&#252;l elt&#369;nik. Amikor a b&#337;r meggy&#243;gyul, a kezelend&#337; ter&#252;leten megjelen&#337; &#250;j b&#337;r sim&#225;bb lesz. Bioretin szubkut&#225;n t&#246;lt&#337;anyagok a gy&#243;gyszert&#225;rakban. A f&#252;gg&#337;leges vagy f&#252;st&#246;s r&#225;ncokat hat&#233;konyan cs&#246;kkenthetik az ajak kezel&#233;s&#233;vel. A b&#337;r t&#246;lt&#337;anyagok a leghat&#233;konyabb, nem seb&#233;szeti kezel&#233;st ny&#250;jtj&#225;k a r&#225;ncok sz&#225;m&#225;ra, &#233;s &#225;ltal&#225;ban csak nagyon kis mennyis&#233;g&#369; r&#225;ncos injektort ig&#233;nyelnek a b&#337;r kit&#246;lt&#233;s&#233;hez. <a href=http://infazavr.org/>infazavr</a> A Hondrocream kr&#233;m &#8211; ez egy csod&#225;latos szer, mely megment a l&#225;bak &#233;s h&#225;tgerinc f&#225;jdalmakt&#243;l, leveszi a f&#225;radts&#225;g&#233;rzetet, megsz&#252;nteti a gyullad&#225;sos &#233;s &#246;d&#233;m&#225;s folyamatokat. E kr&#233;m haszna nem p&#243;tolhat&#243;, azokban az esetekben, amikor az ember s&#233;r&#252;l&#233;seket szenved, megr&#225;ntja izmait vagy kifordulnak iz&#252;letei.

Név:Bogdanytb
E-mail:n/a

Dátum: 2018-11-15 06:29:42

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://www.stekloelit.by/>.</a>


blizkoy.an20.17@gmail.com
b.l.izkoy.an20.17@gmail.com
bl.i.zk.oy.an.2017@gmail.com
b.li.z.ko.yan2.01.7@gmail.com
b.li.zkoya.n.2.0.1.7@gmail.com

Név:Andreasdmw
E-mail:n/a

Dátum: 2018-11-11 20:57:46

Hozzászólás:
 Ïðèâåòñòâóþ Âàñ ãîñïîäà<a href=https://skytent.by/>!</a> Íàøà êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ ñâûøå 10 ëåò

bori.s.1.980seceno.v@gmail.com

Név:jevntiitlh
E-mail:n/a

Dátum: 2018-11-11 14:12:34

Hozzászólás:
 Hi, This is my test post!

Név:agrohimxam
E-mail:n/a

Dátum: 2018-11-07 13:31:57

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://agro-himiya.by/>.</a>


li.der.pr.o.mo.2.015.su.p.er@gmail.com
li.de.r.pr.omo.20.15supe.r@gmail.com
l.id.er.p.rom.o20.15s.u.p.er@gmail.com
liderp.ro.m.o2.015s.u.p.er@gmail.com
l.id.er.p.ro.m.o.2.0.1.5.supe.r@gmail.com

Név:kobeanthvn
E-mail:n/a

Dátum: 2018-11-01 12:31:39

Hozzászólás:
 Hello, how about my test post?

Név:potucnozni
E-mail:n/a

Dátum: 2018-10-31 12:49:59

Hozzászólás:
 Hello, this is my test post!

Név:wzocuxozq
E-mail:n/a

Dátum: 2018-10-19 10:13:02

Hozzászólás:
 Hi! This is my test post!

Név:Online Lenders
E-mail:n/a

Dátum: 2018-10-16 12:50:32

Hozzászólás:
 i need money today <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">bad credit loans</a> poor credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>bad credit loans guaranteed approval</a>

Név:Paydayloan
E-mail:n/a

Dátum: 2018-10-12 05:56:21

Hozzászólás:
 payday loans austin <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">bad credit loans direct lenders</a> bad credit loans direct lenders <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>no credit loans</a>

Név:Fastest Payday Loan
E-mail:n/a

Dátum: 2018-10-10 02:56:37

Hozzászólás:
 credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">get cash fast</a> poor credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>bad credit loans direct lenders</a>

Név:RichardPriek
E-mail:n/a

Dátum: 2018-08-21 19:39:28

Hozzászólás:
 çäåñü íà èíòåðíåò-ñàéòå <a href=http://www.vuz-chursin.ru/>http://www.vuz-chursin.ru/</a> âû ñóìååòå ïîñìîòðåòü áîëüøîé íàáîð íîâîñòåé î ðåìîíòå.

Név:WesleyCrops
E-mail:n/a

Dátum: 2018-08-02 04:40:11

Hozzászólás:
 òóò íà âûøåïðèâåäåííîì ñàéòå <a href=http://da-hostel.ru/>http://da-hostel.ru/</a> ïîäîáðàí ãðîìàäíûé íàáîð ïîñëåäíèõ íîâîñòåé î òóðèçìå.

Név:MatBeed
E-mail:n/a

Dátum: 2018-08-02 04:32:21

Hozzászólás:
 Order Accutane From Canada <a href=http://cialviag.com>online pharmacy</a> Brand Viagra For Sale

Név:sartor
E-mail:n/a

Dátum: 2018-08-02 00:14:03

Hozzászólás:
 Hello! Here is a good offers for you. http://bit.ly/2JTGAIS

Név:Pavlosxxi
E-mail:n/a

Dátum: 2018-07-20 01:24:39

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=https://voda-da.by/>.</a>s.h.i.n.a.m.in.s.k2015@gmail.com

Név:agrohimntw
E-mail:n/a

Dátum: 2018-07-17 13:43:26

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://agro-himiya.by/>.</a>


l.iderp.r.om.o201.5.super@gmail.com
l.iderp.r.o.mo.2.0.1.5s.up.e.r@gmail.com
li.de.r.p.ro.m.o.2.0.1.5supe.r@gmail.com
l.ide.rp.r.o.m.o.20.1.5.su.p.er@gmail.com
li.d.e.r.pr.o.mo.20.1.5su.p.e.r@gmail.com

Név:r-z-r.ru_tex
E-mail:n/a

Dátum: 2018-07-10 06:47:59

Hozzászólás:
 Ñêèäêà 50% íà ðåêëàìó Avito.ru ïîäðîáíåå http://r-z-r.ru/avito.html
.

Név:Helenaetb
E-mail:n/a

Dátum: 2018-06-24 04:51:54

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://4dela.by/>.</a>
sup.e.r.v.is.o.r2.015.i.nv.ino@gmail.com
su.perv.is.o.r2.01.5invino@gmail.com
s.u.pe.rvi.so.r.2.0.15i.n.vi.no@gmail.com
s.up.e.rv.i.s.or.20.1.5in.v.in.o@gmail.com
s.u.p.er.v.isor20.15inv.ino@gmail.com

Név:Serviceccd
E-mail:n/a

Dátum: 2018-06-02 16:40:31

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://vika-service.by/>.</a>


bo.r.i.s.197.7.gorbun.ov@gmail.com

Név:Bogdanobz
E-mail:n/a

Dátum: 2018-05-26 20:39:47

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://www.stekloelit.by/>.</a>


b.li.z.k.o.y.an2.0.1.7@gmail.com
b.liz.ko.yan.2.0.1.7@gmail.com
bl.i.z.k.oy.an201.7@gmail.com
b.lizko.ya.n.2017@gmail.com
bl.i.z.koy.an2.017@gmail.com

Név:agrohimxcr
E-mail:n/a

Dátum: 2018-05-23 07:57:06

Hozzászólás:
 óäàëèòå,ïîæàëóéñòà! <a href=http://agro-himiya.by/>.</a>


l.i.derp.romo.2.015s.up.e.r@gmail.com
l.i.de.rprom.o.2.015sup.er@gmail.com
l.i.der.pro.m.o.2.0.1.5.sup.e.r@gmail.com
lid.er.pro.mo20.1.5.s.uper@gmail.com
l.i.d.erpro.mo201.5.s.uper@gmail.com

Név:Davidhooli
E-mail:n/a

Dátum: 2018-05-20 10:28:44

Hozzászólás:
 cialis originale online paypal|cialis israel|cialis nachnahme kaufen|cialisis in canada|cialis 5mg preisvergleich|cialis de pharmacie|price cialis daily use 5mg|apotheke cialis schwei|el cialis necesita recet|take cialis on airplane|we recommend cialis canadian|taking cialis overseas|asia online cialis purchase|cialis natural en colombia|cialis on line purchase|cialis 20 mg prospecto|cialis 20mg how long to work|cialis 20 mg nasil kullanilir|cheap online generic cialis|cialis prospecto|aquistara cialis in italia|cialis farmacia ricetta|cialis baratos compran uk|to cialis best take|cialis pack|cialis 75 mg|cialis i migliori|wow budget cialis|cialis caducado|enter site how to get cialis|comprar cialis sin|cipla vente cialis|cialis prices abroad|cialis acquistare farmaci|cialis filmtabletten 20 mg|cialis senza ricett|cialis and diabetes|such thing generic cialis|visit web site 5mg cialis|cialis online purchase reviews|cialis professional usa sale|buy cialis 400 pills|cialis prix pharmacie lyon|cialis hchste konzentration|i use it order generic cialis|try it cialis pill|cialis und amoxicillin|authentic cialis sale|cialis 5 mg price|cialis preis wirkun|how to use cialis 80gr|canada cheap cialis pills|where to buy cialis now|cialis in gelsenkirchen|cialis in local stores in usa|generic cialis to australia|forum cialis tadalafil|cialis next day delivery usa|cheap cialis black coupon|cialis da europa|buy cialis in pattaya thailand|order cialis 20mg 90 tabs|long does 5mg cialis last|cialis|wow look it cialisbest cialis|reliable place to buy cialis|cialis 20 mg controindicazioni|toko cialis online|cialis prices at target|costo de cialis|cialis 40 ans|cialis 20mg uk buy|cialis and canada custom|link for you soft cialis|cialis wirkung|cheap genuine cialis|para conseguir cialis|buy cialis usa prices online|cialis y para que sirve|generic cialis pills drug|acquistare cialis itali|cialis gnrique de qualit|eli lilly cialis view|cialis pills cost in india|comprar cialis df|cheap cialis super active|how long cialis 10 mg|cialis sin recet|stores that carry cialis|the best choice cialis mexico|cialis canada order|follow link cialis soft|freie cialis probe|can i take cialis with vicodin|legale per comprare cialis|non generic cialis|cialis 5mg side effect|next cheap brand cialis|wow cialis canada generic|5mg cialis costco|cialis pharmaci|cialis compra profesional|rp cialis 10 mg tablett|acheter cialis discount franc|mixing and cialis|how to find cialis|price cialis 10mg|only today prescription cialis|lily lcos cialis|buy cheap cialis on the net|cialis commercial actor|pharmacy prices for cialis|cialis price euro|cialis da 10 m|levitra order cialis|brand cialis generic uk|cialis 10mg in canada|cialis tadalafil internet|cialis 25 price|the best site cialis capsules|can you cut 20mg cialis half|cialis 10mg eller 20mg|acheter cialis forum|compra cialis en espaa|daily cialis online|cialis mg|order cialis in usa|cialis 20 ou acheter|only here brand cialis|we use it daily cialis cost|lowest 20mg cialis|purchase 36hour cialis|cialis cheaper at sams club|venta cialis generico andorra|generic levitra cialis from uk|cialis suppliers in the uk|enter site pill price cialis|cialis generique en 24|can i order cialis online|why does cialis use bathtubs|cialis necesita receta medica|cialis en lnea svizzera|buying generic cialis online|cialis kaufen generik|discount generic cialis 40 mg|purchase professional cialis|wow cialis best price|cialis ed vs normal|australia cialis generic|generic cialis amex|cialis en tenerife|good choice cialis en gel|cialis a basso costo|cialis generico 10 mg prezzo|sconto di cialis fantastico|cialis online madri|i recommend cialis canadian|training and cialis next day|safet on line cialis|buy generic cialis bangkok|cialis best price china|click here cialis buy online|good choice buy cialis 50 mg|price for 6 cialis 20mg|acheter cialis inde|new zealand cialis buy|cialis flavored gnrique|cialis 20 mg pret|where to get generic cialis|best cialis to order online|ordine del canada cialis|generic cialis from india|muestras libres de cialis|cialis similare|cialis 5 mg price walmart|young men take cialis|cialis 20 mg alcoo|36 hour cialis from canada|cialis pills wholesale india|italia cialis barata|cialis au no prescription|wow look it dose cialis|acheter cialis lilly 20mg|can i buy brand cialis on line|biblioth ques sp cialis es|tadalafil canada de cialis|look here cialis store|cheapest canadian cialis price|seo specialist canada prices|acheter cialis sublingual|compre 10 mg genricos cialis|cialis chino venta|cialis 20 mg precio mexico|cialis rhabdomyolysis|effet secondaire cialis 20 mg|cialis 5 mg effet secondaire|achat cialis soft|buy cialis online cheapest|cialis generique 10m|generico cialis on line|generic cialis online paypal|cialis est il efficace|cialis dubai price|generic cialis pills canada|cialis 10mg enoug|cialis levitra andrologi|look there what is cialis|legal cialis no prescription|cialis 5 mg cost|we like it cialis pill|cheap cialis uk online paypal|comprar cialis espaa|venta de cialis sin receta|cialis generique paris|el cialis no me funcion|cialis avis forum|buy cialis gel|order cialis professional|look here real cialis|cialis rezeptfrei frankreic|priligy cialis together|forum buy cialis online|i use it cialis pharmacy|black cialis|buy cialis 20 mg online|cialis 20 mg oder 40 mg|achat cialis qubec|cialis active ingredient|cialis 20 mg anwendungsgebiete|buying cialis in pattaya|just try cheap cialis online|legit website to buy cialis|cialis tadalafil 20mg reviews|sales of generic cialis|super cialis canada ontario|cialis gnstig kaufen|cialis 20 en madrid|cialis packungsgre|which men take cialis 200mg|cialis genrico en espaa|cialis eurofarma|cialis sample try|donde puedo comprar cialis|look here cialis uk chemist|kosten cialis rezept|cialis giornaliero cmg|hvad er cialis 20 mg|cialis best pharmacy online|i recommend cost of cialis|cialis scientific name

http://cialistre.com/ - cialis online
<a href="http://cialistre.com/">cheap cialis</a>

cialis originale online paypal|cialis israel|cialis nachnahme kaufen|cialisis in canada|cialis 5mg preisvergleich|cialis de pharmacie|price cialis daily use 5mg|apotheke cialis schwei|el cialis necesita recet|take cialis on airplane|we recommend cialis canadian|taking cialis overseas|asia online cialis purchase|cialis natural en colombia|cialis on line purchase|cialis 20 mg prospecto|cialis 20mg how long to work|cialis 20 mg nasil kullanilir|cheap online generic cialis|cialis prospecto|aquistara cialis in italia|cialis farmacia ricetta|cialis baratos compran uk|to cialis best take|cialis pack|cialis 75 mg|cialis i migliori|wow budget cialis|cialis caducado|enter site how to get cialis|comprar cialis sin|cipla vente cialis|cialis prices abroad|cialis acquistare farmaci|cialis filmtabletten 20 mg|cialis senza ricett|cialis and diabetes|such thing generic cialis|visit web site 5mg cialis|cialis online purchase reviews|cialis professional usa sale|buy cialis 400 pills|cialis prix pharmacie lyon|cialis hchste konzentration|i use it order generic cialis|try it cialis pill|cialis und amoxicillin|authentic cialis sale|cialis 5 mg price|cialis preis wirkun|how to use cialis 80gr|canada cheap cialis pills|where to buy cialis now|cialis in gelsenkirchen|cialis in local stores in usa|generic cialis to australia|forum cialis tadalafil|cialis next day delivery usa|cheap cialis black coupon|cialis da europa|buy cialis in pattaya thailand|order cialis 20mg 90 tabs|long does 5mg cialis last|cialis|wow look it cialisbest cialis|reliable place to buy cialis|cialis 20 mg controindicazioni|toko cialis online|cialis prices at target|costo de cialis|cialis 40 ans|cialis 20mg uk buy|cialis and canada custom|link for you soft cialis|cialis wirkung|cheap genuine cialis|para conseguir cialis|buy cialis usa prices online|cialis y para que sirve|generic cialis pills drug|acquistare cialis itali|cialis gnrique de qualit|eli lilly cialis view|cialis pills cost in india|comprar cialis df|cheap cialis super active|how long cialis 10 mg|cialis sin recet|stores that carry cialis|the best choice cialis mexico|cialis canada order|follow link cialis soft|freie cialis probe|can i take cialis with vicodin|legale per comprare cialis|non generic cialis|cialis 5mg side effect|next cheap brand cialis|wow cialis canada generic|5mg cialis costco|cialis pharmaci|cialis compra profesional|rp cialis 10 mg tablett|acheter cialis discount franc|mixing and cialis|how to find cialis|price cialis 10mg|only today prescription cialis|lily lcos cialis|buy cheap cialis on the net|cialis commercial actor|pharmacy prices for cialis|cialis price euro|cialis da 10 m|levitra order cialis|brand cialis generic uk|cialis 10mg in canada|cialis tadalafil internet|cialis 25 price|the best site cialis capsules|can you cut 20mg cialis half|cialis 10mg eller 20mg|acheter cialis forum|compra cialis en espaa|daily cialis online|cialis mg|order cialis in usa|cialis 20 ou acheter|only here brand cialis|we use it daily cialis cost|lowest 20mg cialis|purchase 36hour cialis|cialis cheaper at sams club|venta cialis generico andorra|generic levitra cialis from uk|cialis suppliers in the uk|enter site pill price cialis|cialis generique en 24|can i order cialis online|why does cialis use bathtubs|cialis necesita receta medica|cialis en lnea svizzera|buying generic cialis online|cialis kaufen generik|discount generic cialis 40 mg|purchase professional cialis|wow cialis best price|cialis ed vs normal|australia cialis generic|generic cialis amex|cialis en tenerife|good choice cialis en gel|cialis a basso costo|cialis generico 10 mg prezzo|sconto di cialis fantastico|cialis online madri|i recommend cialis canadian|training and cialis next day|safet on line cialis|buy generic cialis bangkok|cialis best price china|click here cialis buy online|good choice buy cialis 50 mg|price for 6 cialis 20mg|acheter cialis inde|new zealand cialis buy|cialis flavored gnrique|cialis 20 mg pret|where to get generic cialis|best cialis to order online|ordine del canada cialis|generic cialis from india|muestras libres de cialis|cialis similare|cialis 5 mg price walmart|young men take cialis|cialis 20 mg alcoo|36 hour cialis from canada|cialis pills wholesale india|italia cialis barata|cialis au no prescription|wow look it dose cialis|acheter cialis lilly 20mg|can i buy brand cialis on line|biblioth ques sp cialis es|tadalafil canada de cialis|look here cialis store|cheapest canadian cialis price|seo specialist canada prices|acheter cialis sublingual|compre 10 mg genricos cialis|cialis chino venta|cialis 20 mg precio mexico|cialis rhabdomyolysis|effet secondaire cialis 20 mg|cialis 5 mg effet secondaire|achat cialis soft|buy cialis online cheapest|cialis generique 10m|generico cialis on line|generic cialis online paypal|cialis est il efficace|cialis dubai price|generic cialis pills canada|cialis 10mg enoug|cialis levitra andrologi|look there what is cialis|legal cialis no prescription|cialis 5 mg cost|we like it cialis pill|cheap cialis uk online paypal|comprar cialis espaa|venta de cialis sin receta|cialis generique paris|el cialis no me funcion|cialis avis forum|buy cialis gel|order cialis professional|look here real cialis|cialis rezeptfrei frankreic|priligy cialis together|forum buy cialis online|i use it cialis pharmacy|black cialis|buy cialis 20 mg online|cialis 20 mg oder 40 mg|achat cialis qubec|cialis active ingredient|cialis 20 mg anwendungsgebiete|buying cialis in pattaya|just try cheap cialis online|legit website to buy cialis|cialis tadalafil 20mg reviews|sales of generic cialis|super cialis canada ontario|cialis gnstig kaufen|cialis 20 en madrid|cialis packungsgre|which men take cialis 200mg|cialis genrico en espaa|cialis eurofarma|cialis sample try|donde puedo comprar cialis|look here cialis uk chemist|kosten cialis rezept|cialis giornaliero cmg|hvad er cialis 20 mg|cialis best pharmacy online|i recommend cost of cialis|cialis scientific name

Név:LarHourse
E-mail:n/a

Dátum: 2018-04-24 03:36:42

Hozzászólás:
 Buy Cheap Strattera Ce Que Priligy 30mg <a href=http://cialibuy.com>buy generic cialis online</a> Valtrex Overnight Delivery Propecia Dosage Mg Viagra Prescription Nhs

Név:Andreashth
E-mail:n/a

Dátum: 2018-04-17 22:32:58

Hozzászólás:
 &#1055;&#1088;&#1080;&#1074;&#1077;&#1090;&#1089;&#1090;&#1074;&#1091;&#1102; &#1042;&#1072;&#1089; &#1076;&#1072;&#1084;&#1099; &#1080; &#1075;&#1086;&#1089;&#1087;&#1086;&#1076;&#1072;!
&#1053;&#1072;&#1096; &#1080;&#1085;&#1090;&#1077;&#1088;&#1085;&#1077;&#1090;-&#1084;&#1072;&#1075;&#1072;&#1079;&#1080;&#1085; Qmarket &#1091;&#1078;&#1077; &#1085;&#1077; &#1087;&#1077;&#1088;&#1074;&#1099;&#1081; &#1075;&#1086;&#1076; &#1079;&#1072;&#1085;&#1080;&#1084;&#1072;&#1077;&#1090;&#1089;&#1103; &#1088;&#1077;&#1072;&#1083;&#1080;&#1079;&#1072;&#1094;&#1080;&#1081; &#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1080; &#1089;&#1072;&#1076;&#1086;&#1074;&#1086;&#1075;&#1086; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1091;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;. &#1052;&#1099; &#1089;&#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1080;&#1083;&#1080; &#1091;&#1076;&#1086;&#1073;&#1085;&#1099;&#1081; &#1082;&#1072;&#1090;&#1072;&#1083;&#1086;&#1075;, &#1074; &#1082;&#1086;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099;&#1081; &#1074;&#1093;&#1086;&#1076;&#1080;&#1090; &#1087;&#1088;&#1086;&#1092;&#1077;&#1089;&#1089;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1072;&#1103; &#1080; &#1073;&#1099;&#1090;&#1086;&#1074;&#1072;&#1103; &#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072; &#1074;&#1077;&#1076;&#1091;&#1097;&#1080;&#1093; &#1087;&#1088;&#1086;&#1080;&#1079;&#1074;&#1086;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1077;&#1081;.
1)<a href=https://qmarket.by/>&#1089;&#1072;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1103; &#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072;</a> -&#1091; &#1085;&#1072;&#1089; &#1074;&#1099; &#1085;&#1072;&#1081;&#1076;&#1077;&#1090;&#1077; &#1084;&#1086;&#1097;&#1085;&#1099;&#1077; &#1084;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086;&#1092;&#1091;&#1085;&#1082;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1077; &#1082;&#1091;&#1083;&#1100;&#1090;&#1080;&#1074;&#1072;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099; &#1080; &#1084;&#1086;&#1090;&#1086;&#1073;&#1083;&#1086;&#1082;&#1080;, &#1072; &#1090;&#1072;&#1082;&#1078;&#1077; &#1085;&#1072;&#1074;&#1077;&#1089;&#1085;&#1086;&#1077; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1091;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1076;&#1083;&#1103; &#1085;&#1080;&#1093;.
2)<a href=https://qmarket.by/>&#1089;&#1074;&#1072;&#1088;&#1086;&#1095;&#1085;&#1086;&#1077; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1091;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;</a> -&#1042; &#1084;&#1072;&#1075;&#1072;&#1079;&#1080;&#1085;&#1077; QMarket &#1074;&#1099; &#1089;&#1084;&#1086;&#1078;&#1077;&#1090;&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;&#1080;&#1090;&#1100; &#1089;&#1074;&#1072;&#1088;&#1086;&#1095;&#1085;&#1086;&#1077; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1091;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1074;&#1077;&#1076;&#1091;&#1097;&#1080;&#1093; &#1084;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1099;&#1093; &#1087;&#1088;&#1086;&#1080;&#1079;&#1074;&#1086;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1077;&#1081;, &#1087;&#1088;&#1086;&#1076;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1103; &#1082;&#1086;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099;&#1093; &#1080;&#1079;&#1074;&#1077;&#1089;&#1090;&#1085;&#1072; &#1089;&#1074;&#1086;&#1080;&#1084; &#1082;&#1072;&#1095;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086;&#1084;.
3)<a href=https://qmarket.by/>&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1077; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1091;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;</a> -&#1053;&#1072;&#1096; &#1084;&#1072;&#1075;&#1072;&#1079;&#1080;&#1085; &#1088;&#1077;&#1072;&#1083;&#1080;&#1079;&#1091;&#1077;&#1090; &#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1077; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1091;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1087;&#1086; &#1094;&#1077;&#1085;&#1072;&#1084;, &#1082;&#1086;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099;&#1077; &#1073;&#1086;&#1083;&#1077;&#1077; &#1076;&#1086;&#1089;&#1090;&#1091;&#1087;&#1085;&#1099; &#1076;&#1083;&#1103; &#1087;&#1086;&#1082;&#1091;&#1087;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;, &#1085;&#1077;&#1078;&#1077;&#1083;&#1080; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1083;&#1086;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1089;&#1087;&#1077;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1080;&#1079;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1084;&#1072;&#1075;&#1072;&#1079;&#1080;&#1085;&#1086;&#1074;.
4)<a href=https://qmarket.by/>&#1057;&#1072;&#1076;&#1086;&#1074;&#1099;&#1081; &#1080;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1084;&#1077;&#1085;&#1090; FISKARS</a> -&#1054;&#1075;&#1086;&#1088;&#1086;&#1076;&#1085;&#1086;-&#1089;&#1072;&#1076;&#1086;&#1074;&#1099;&#1081; &#1080;&#1085;&#1074;&#1077;&#1085;&#1090;&#1072;&#1088;&#1100; &#8211; &#1072;&#1073;&#1089;&#1086;&#1083;&#1102;&#1090;&#1085;&#1086; &#1085;&#1077;&#1079;&#1072;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080;&#1084;&#1072;&#1103; &#1082;&#1072;&#1090;&#1077;&#1075;&#1086;&#1088;&#1080;&#1103; &#1087;&#1088;&#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&#1089;&#1086;&#1073;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1081; &#1076;&#1083;&#1103; &#1083;&#1102;&#1073;&#1086;&#1075;&#1086; &#1079;&#1077;&#1084;&#1083;&#1077;&#1076;&#1077;&#1083;&#1100;&#1094;&#1072;, &#1093;&#1086;&#1090;&#1100; &#1076;&#1072;&#1095;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072;-&#1083;&#1102;&#1073;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;, &#1093;&#1086;&#1090;&#1100; &#1092;&#1077;&#1088;&#1084;&#1077;&#1088;&#1072;-&#1087;&#1088;&#1086;&#1092;&#1077;&#1089;&#1089;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1072;.
<a href=https://qmarket.by/>&#1075;&#1072;&#1079;&#1086;&#1085;&#1086;&#1082;&#1086;&#1089;&#1080;&#1083;&#1082;&#1080; &#1073;&#1077;&#1085;&#1079;&#1080;&#1085;&#1086;&#1074;&#1099;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;&#1086;&#1093;&#1086;&#1076;&#1085;&#1099;&#1077; &#1074; &#1084;&#1080;&#1085;&#1089;&#1082;&#1077;</a>
<a href=https://qmarket.by/>&#1082;&#1091;&#1087;&#1080;&#1090;&#1100; &#1084;&#1086;&#1090;&#1086;&#1073;&#1083;&#1086;&#1082; &#1074; &#1075;&#1086;&#1084;&#1077;&#1083;&#1077; &#1080; &#1075;&#1086;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1089;&#1082;&#1086;&#1081; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&#1080;</a>
<a href=https://qmarket.by/>&#1082;&#1091;&#1087;&#1080;&#1090;&#1100; &#1073;&#1077;&#1085;&#1079;&#1086;&#1087;&#1080;&#1083;&#1091; &#1087;&#1072;&#1088;&#1090;&#1085;&#1077;&#1088; &#1094;&#1077;&#1085;&#1072;</a>
<a href=https://qmarket.by/>&#1082;&#1086;&#1084;&#1087;&#1088;&#1077;&#1089;&#1089;&#1086;&#1088; r134a</a>
<a href=https://qmarket.by/>&#1073;&#1077;&#1090;&#1086;&#1085;&#1086;&#1084;&#1077;&#1096;&#1072;&#1083;&#1082;&#1072; 120 &#1083;&#1080;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074; &#1082;&#1091;&#1087;&#1080;&#1090;&#1100;</a>

Név:Payday Loans Online
E-mail:n/a

Dátum: 2018-03-24 05:36:21

Hozzászólás:
 credit card debt consolidation loans <a href="http://installmentloans.bid">installment loans</a> installment loans <a href=http://installmentloans.bid>loans net</a>

Név:Direct Lender Loans
E-mail:n/a

Dátum: 2018-03-22 20:42:47

Hozzászólás:
 installment loans <a href="http://installmentloans.bid">installment loans guaranteed</a> installment loans <a href=http://installmentloans.bid>teacher loan</a>

Név:Quick Loans
E-mail:n/a

Dátum: 2018-03-11 12:51:25

Hozzászólás:
 installment loans <a href="http://installmentloans.bid">online installment loans</a> installment loans <a href=http://installmentloans.bid>online installment loans</a>

Név:r-z-r.ru_snisa
E-mail:n/a

Dátum: 2018-03-10 01:05:38

Hozzászólás:
 &#1042;&#1072;&#1089; &#1087;&#1088;&#1080;&#1074;&#1077;&#1090;&#1089;&#1090;&#1074;&#1091;&#1077;&#1090; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090; &#1088;&#1072;&#1089;&#1089;&#1099;&#1083;&#1082;&#1080; http://r-z-r.ru
.

Név:Getting A Loan
E-mail:n/a

Dátum: 2018-03-07 19:42:55

Hozzászólás:
 installment loans <a href="http://installmentloans.bid">installment loans</a> personal loans for veterans <a href=http://installmentloans.bid>installment loans</a>

Név:GuestAmich
E-mail:n/a

Dátum: 2018-03-02 23:09:27

Hozzászólás:
 guest test post
<a href=" http://temresults2018.com/ ">bbcode</a>
<a href="http://temresults2018.com/">html</a>
http://temresults2018.com/ simple

Név:GuestAmich
E-mail:n/a

Dátum: 2018-02-25 20:43:01

Hozzászólás:
 guest test post
<a href=" http://temresults2018.com/ ">bbcode</a>
<a href="http://temresults2018.com/">html</a>
http://temresults2018.com/ simple

Név:Michaelbef
E-mail:n/a

Dátum: 2018-02-21 11:09:51

Hozzászólás:
 <a href=http://v-dobry-master.ru/index.php/uslugi/uslugi-san-texnika>&#1074;&#1099;&#1079;&#1074;&#1072;&#1090;&#1100; &#1089;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072; &#1085;&#1072; &#1076;&#1086;&#1084;|</a>

Név:GlennHep
E-mail:n/a

Dátum: 2018-02-16 13:48:32

Hozzászólás:
  &#1079;&#1072;&#1082;&#1072;&#1079;&#1072;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1076;&#1074;&#1080;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1072; &#1087;&#1086; &#1090;&#1088;&#1072;&#1092;&#1080;&#1082;&#1091; &#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1085; &#1074; &#1089;&#1082;&#1072;&#1081;&#1087;&#1077; SEO PRO1
<a href=http://progonrumarket.ru/kontekstnaya-reklama/>&#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1090; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1072; &#1094;&#1077;&#1085;&#1072;</a>

Név:Michaelbef
E-mail:n/a

Dátum: 2018-02-10 14:29:47

Hozzászólás:
 <a href=http://v-dobry-master.ru/index.php/uslugi/uslugi-san-texnika>&#1091;&#1089;&#1083;&#1091;&#1075;&#1080; &#1089;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072; &#1084;&#1086;&#1089;&#1082;&#1074;&#1072;</a>

Név:GlennHep
E-mail:n/a

Dátum: 2018-02-06 23:27:44

Hozzászólás:
  &#1079;&#1072;&#1082;&#1072;&#1079;&#1072;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1076;&#1074;&#1080;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1072; &#1074; &#1084;&#1086;&#1089;&#1082;&#1074;&#1077; &#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1085; &#1074; &#1089;&#1082;&#1072;&#1081;&#1087;&#1077; SEO PRO1
<a href=http://progonrumarket.ru/>&#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1077; &#1089;&#1086;&#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1078;&#1076;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1072;</a>

Név:GlennHep
E-mail:n/a

Dátum: 2018-01-30 15:48:22

Hozzászólás:
 &#1079;&#1072;&#1082;&#1072;&#1079;&#1072;&#1090;&#1100; &#1086;&#1087;&#1090;&#1080;&#1084;&#1080;&#1079;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1072; &#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1085; &#1074; &#1089;&#1082;&#1072;&#1081;&#1087;&#1077; SEO PRO1
<a href=http://progonrumarket.ru/kontekstnaya-reklama/>&#1079;&#1072;&#1082;&#1072;&#1079;&#1072;&#1090;&#1100; &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1090; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1072;|&#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1090; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1072;</a>

Név:Kryexpili
E-mail:n/a

Dátum: 2018-01-30 04:57:19

Hozzászólás:
 Pharm Support Group Canada Cialis Quotidien 5 Mg <a href=http://cial20mg.com>cialis</a> Order Slimex Online Hydrochlorothiazide Next Day Delivery

Név:RosarioLap
E-mail:n/a

Dátum: 2018-01-19 06:14:54

Hozzászólás:
 &#1079;&#1072;&#1082;&#1072;&#1079;&#1072;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1076;&#1074;&#1080;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1072; &#1079;&#1077;&#1082;&#1089;&#1083;&#1077;&#1088; &#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1085; &#1074; &#1089;&#1082;&#1072;&#1081;&#1087;&#1077; SEO PRO1

<a href=http://progonrumarket.ru/soprovozhdenie-sajta/>&#1085;&#1072;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1081;&#1082;&#1072; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1077;&#1082;&#1089;&#1090;&#1085;&#1086;&#1081; &#1088;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1099;</a>

Név:elikerucuwi
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-18 17:24:23

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:iyeeudtoajefe
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-17 20:23:41

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:ozjofiju
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-17 20:16:51

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:zimehoq
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-17 20:11:51

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:lunuvicifotal
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-17 20:04:23

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:uciyozuhojide
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-17 20:03:15

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:owtuamyuteqir
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-17 19:58:48

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:rafixixaji
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-17 19:58:35

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:ebotepoanu
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-17 19:56:26

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:axukucusir
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-17 19:45:50

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:odeodabesuri
E-mail:n/a

Dátum: 2017-10-17 19:43:46

Hozzászólás:
 http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Név:kra_to
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-22 10:58:01

Hozzászólás:
 Ezen tanultam meg programozni a kozepiskolaban. A Basic utan a Z80 Assemblyt is ezen a gepen ismertem meg. Sok szep emlék es siker kot ehhez a gephez.

Név:njccojLilla
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-16 11:12:26

Hozzászólás:
 usa payday loans <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans with no bank account</a> &lt;a href=&quot;http://paydayloans2017.com&quot;&gt; payday loans no credit check&lt;/a&gt; http://paydayloans2017.com - online payday loan payday loan direct lender

Név:nrpnakLilla
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-13 10:17:57

Hozzászólás:
 payday loan lenders <a href="http://paydayloans2017.com"> online payday loans</a> &lt;a href=&quot;http://paydayloans2017.com&quot;&gt; instant payday loans&lt;/a&gt; <a href=http://paydayloans2017.com>online payday loans no credit check</a> first payday loans

Név:nlvwtpOrers
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-07 03:38:24

Hozzászólás:
 payday loan interest rates <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans mn</a> &lt;a href=&quot;http://paydayloans2017.com&quot;&gt; payday loans&lt;/a&gt; <a href=http://paydayloans2017.com>what is a payday loan</a> payday loans online direct lenders

Név:eyoduxukurek
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-07 00:43:50

Hozzászólás:
 http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

Név:roibukaq
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-07 00:42:23

Hozzászólás:
 http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

Név:eawunasufaqo
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-07 00:41:02

Hozzászólás:
 http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

Név:ugijamudup
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-07 00:30:30

Hozzászólás:
 http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

Név:awujemkig
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-07 00:28:42

Hozzászólás:
 http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

Név:Caseypoory
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-06 10:59:28

Hozzászólás:
 <a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Click here...</a>

Név:Caseypoory
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-06 09:56:17

Hozzászólás:
 <a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more>>></a>

Név:nrfgxiOrers
E-mail:n/a

Dátum: 2017-09-05 22:51:29

Hozzászólás:
 payday loans for bad credit <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loan online</a> &lt;a href=&quot;http://paydayloans2017.com&quot;&gt; payday loans mn&lt;/a&gt; <a href=http://paydayloans2017.com>payday loans online no credit check</a> bad credit personal loans not payday loans

Név:nxdeilOrers
E-mail:n/a

Dátum: 2017-08-28 23:37:16

Hozzászólás:
 payday loans online same day <a href="http://cashadvances2017.com"> payday loans mn</a> &lt;a href=&quot;http://cashadvances2017.com&quot;&gt; instant payday loans&lt;/a&gt; http://cashadvances2017.com - payday loans no credit check payday loans for bad credit

Név:ACrummawfuri
E-mail:n/a

Dátum: 2017-08-13 08:40:42

Hozzászólás:
  Others can perform an erection but cannot maintain it during sexual intercourse. He is content, and the the complete opposite of our thoughts old age has in store for us.

Név:Timothytiews
E-mail:n/a

Dátum: 2017-08-07 21:01:23

Hozzászólás:
 301 Moved Permanently
<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more>>></a>

Név:Scottdak
E-mail:n/a

Dátum: 2017-06-26 20:36:02

Hozzászólás:
 Herb store business plan bundle

http://rofidi.0fees.us/dunulex/dfh-ezd-twisted-kit-keygen.html
Speechviewer iii 1.0 spanish
http://capoctipp.php0h.com/cowexowat/avg-internet-security-v8-5-416-incl-keymaker.html
Amazing designs in the kitchen
http://choipari.freehostingking.com/zoxoxov/microsoft-photo-picture-it-10.html
http://asatreal.cuccfree.com/kosoz/corel-paint-shop-pro-photo-x2-v1201-pl-full.html
<a href="http://tetoogasb.260mb.net/byfeba/ptce-pharmacy-technician-exam-simulator-1000.html">ptce pharmacy technician exam simulator 1.0.0.0</a>
<a href=http://warnina.zgr.name/xarokari/symantec-norton-internet-security-antivirus-2017-gratis-descargar.html>symantec norton internet security antivirus 2017 gratis descargar</a>

Név:Scottdak
E-mail:n/a

Dátum: 2017-06-23 01:24:00

Hozzászólás:
 binary denormalized number

http://bopberu.0fees.us/qepywup/grafice-per-opzioni-binarie-truffaux-waikiki.html
forex club shares listings of homes
http://berropas.260mb.net/turiqogo/account-iq-opzioni-binarie-democracy-vs-republic.html
what is forex reviews 24 pet watch
http://sicasubs.0fees.us/hofisehez/binary-full-subtractor-using-half-subtractors-definition.html
http://hoterbagh.phpnet.us/bewyk/simulatore-trading-opzioni-binarie-truffaldino-from-bergamo.html
<a href="http://smarcontre.phpnet.us/muhyhyr/forex-fo-yu-download-terminal-font.html">forex fo yu download terminal font</a>
<a href=http://alcrosar.freehostingking.com/xufum/alpari-forex-calendar-2017-printable-calendars.html>alpari forex calendar 2017 printable calendars</a>

Név:Daviddok
E-mail:n/a

Dátum: 2017-03-19 02:37:29

Hozzászólás:
 Do you feel the pain of acid reflux? Do you feel a fire inside your chest? Are you miserable? Are you ready for the issues to stop? Continue reading to find out how. Keep reading to learn to control acid reflux for good and to end the misery for good.

You may need to balance out hydrochloric acid amounts in your body if you want to reduce acid reflux and its symptoms. You can do this, for instance, by using sea salt rather than table salt. Sea salt has chloride and minerals that are good for the stomach and prevent acid.
<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-femme-france-cher/>https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-femme-france-cher/</a>

Név:abookzzBeak
E-mail:n/a

Dátum: 2017-02-19 01:25:38

Hozzászólás:
 &#1063;&#1090;&#1086; &#1079;&#1085;&#1072;&#1095;&#1080;&#1090; &#1073;&#1077;&#1089;&#1087;&#1083;&#1072;&#1090;&#1085;&#1099;&#1077; &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1082;&#1085;&#1080;&#1075;&#1080; &#1080; &#1074; &#1095;&#1077;&#1084; &#1074; &#1076;&#1077;&#1081;&#1089;&#1090;&#1074;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1080;&#1093; &#1087;&#1086;&#1083;&#1077;&#1079;&#1085;&#1099;&#1077; &#1087;&#1091;&#1085;&#1082;&#1090;&#1099; &#1087;&#1086; &#1089;&#1086;&#1087;&#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1100;&#1102; &#1089; &#1073;&#1091;&#1084;&#1072;&#1078;&#1085;&#1099;&#1084;&#1080; &#1082;&#1085;&#1080;&#1075;&#1072;&#1084;&#1080;? &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1082;&#1072;&#1095;&#1072;&#1090;&#1100; &#1073;&#1077;&#1089;&#1087;&#1083;&#1072;&#1090;&#1085;&#1099;&#1077; &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1082;&#1085;&#1080;&#1075;&#1080; &#1073;&#1077;&#1079; &#1088;&#1077;&#1075;&#1080;&#1089;&#1090;&#1088;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; &#1085;&#1072; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1077;? &#1042; &#1089;&#1074;&#1103;&#1079;&#1080; &#1089; &#1095;&#1077;&#1084; &#1090;&#1072;&#1082; &#1082;&#1086;&#1084;&#1092;&#1086;&#1088;&#1090;&#1085;&#1086; &#1089;&#1082;&#1072;&#1095;&#1072;&#1090;&#1100; &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1082;&#1085;&#1080;&#1075;&#1080; MP3? &#1054;&#1090;&#1074;&#1077;&#1090;&#1099; &#1085;&#1072; &#1101;&#1090;&#1080; &#1074;&#1086;&#1087;&#1088;&#1086;&#1089;&#1099; &#1074;&#1099; &#1080;&#1084;&#1077;&#1077;&#1090;&#1077; &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1085;&#1072;&#1081;&#1090;&#1080; &#1085;&#1072; &#1085;&#1072;&#1096;&#1077;&#1084; &#1087;&#1088;&#1086;&#1077;&#1082;&#1090;&#1077;. &#1042;&#1099;&#1088;&#1072;&#1078;&#1072;&#1103;&#1089;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1089;&#1090;&#1099;&#1084; &#1103;&#1079;&#1099;&#1082;&#1086;&#1084;, &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1082;&#1085;&#1080;&#1075;&#1080; &#8211; &#1101;&#1090;&#1086; &#1079;&#1072;&#1087;&#1080;&#1089;&#1080; &#1090;&#1077;&#1082;&#1089;&#1090;&#1072;, &#1089;&#1086;&#1076;&#1077;&#1088;&#1078;&#1080;&#1084;&#1086;&#1075;&#1086; &#1093;&#1091;&#1076;&#1086;&#1078;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1080;&#1083;&#1080; &#1087;&#1091;&#1073;&#1083;&#1080;&#1094;&#1080;&#1089;&#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086; &#1083;&#1080;&#1090;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1087;&#1088;&#1086;&#1080;&#1079;&#1074;&#1077;&#1076;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;, &#1082;&#1072;&#1082; &#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1080;&#1083;&#1086; &#1085;&#1072;&#1095;&#1080;&#1090;&#1072;&#1085;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1095;&#1077;&#1083;&#1086;&#1074;&#1077;&#1082;&#1086;&#1084; (&#1082;&#1072;&#1082; &#1082; &#1087;&#1088;&#1080;&#1084;&#1077;&#1088;&#1091;, &#1074;&#1099;&#1089;&#1086;&#1082;&#1086;&#1082;&#1083;&#1072;&#1089;&#1089;&#1085;&#1099;&#1084; &#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1089;&#1090;&#1086;&#1084;) &#1080;&#1083;&#1080; &#1080;&#1093; &#1082;&#1086;&#1084;&#1072;&#1085;&#1076;&#1086;&#1081; &#1080; &#1079;&#1072;&#1087;&#1080;&#1089;&#1072;&#1085;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1085;&#1072; &#1082;&#1072;&#1082;&#1086;&#1081; &#1091;&#1075;&#1086;&#1076;&#1085;&#1086; &#1072;&#1082;&#1091;&#1089;&#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1085;&#1086;&#1089;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;. &#1048;&#1093; &#1073;&#1072;&#1085;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086; &#1085;&#1077; &#1085;&#1091;&#1078;&#1085;&#1086; &#1095;&#1080;&#1090;&#1072;&#1090;&#1100;. &#1063;&#1077;&#1083;&#1086;&#1074;&#1077;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1077; &#1079;&#1088;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1089; &#1089;&#1072;&#1084;&#1086;&#1075;&#1086; &#1085;&#1072;&#1095;&#1072;&#1083;&#1072; &#1085;&#1077; &#1087;&#1088;&#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&#1089;&#1086;&#1073;&#1083;&#1077;&#1085;&#1086; &#1076;&#1083;&#1103; &#1095;&#1090;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1073;&#1091;&#1082;&#1074; &#1089; &#1083;&#1080;&#1089;&#1090;&#1072; &#1080; &#1074;&#1086;&#1089;&#1087;&#1088;&#1080;&#1103;&#1090;&#1080;&#1103; &#1087;&#1086;&#1082;&#1072;&#1076;&#1088;&#1086;&#1074;&#1099;&#1093; &#1092;&#1080;&#1083;&#1100;&#1084;&#1086;&#1074;, &#1087;&#1086; &#1101;&#1090;&#1086;&#1081; &#1087;&#1088;&#1080;&#1095;&#1080;&#1085;&#1077; &#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1077;&#1074;&#1099;&#1084; &#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1078;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1084;&#1086;&#1084;&#1077;&#1085;&#1090;&#1086;&#1084; &#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&#1083;&#1100;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1082;&#1085;&#1080;&#1075;&#1080; &#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;&#1080;&#1090;&#1089;&#1103; &#1077;&#1089;&#1090;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1074;&#1086;&#1089;&#1087;&#1088;&#1080;&#1103;&#1090;&#1080;&#1103; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080;. &#1054;&#1085;&#1080; &#1076;&#1072;&#1102;&#1090; &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1075;&#1072;&#1090;&#1100; &#1079;&#1088;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;, &#1082;&#1072;&#1082;&#1086;&#1077; &#1080; &#1073;&#1077;&#1079; &#1090;&#1086;&#1075;&#1086; &#1087;&#1086;&#1089;&#1072;&#1078;&#1077;&#1085;&#1086; &#1087;&#1077;&#1088;&#1089;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1082;&#1086;&#1084;&#1087;&#1100;&#1102;&#1090;&#1077;&#1088;&#1086;&#1084; &#1080; &#1080;&#1085;&#1090;&#1077;&#1088;&#1085;&#1077;&#1090;&#1086;&#1084;. &#1057;&#1082;&#1072;&#1095;&#1072;&#1090;&#1100; &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1082;&#1085;&#1080;&#1075;&#1080; &#1086;&#1095;&#1077;&#1085;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;. &#1048; &#1087;&#1086; &#1077;&#1089;&#1090;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1084; &#1086;&#1089;&#1085;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;&#1084; &#1101;&#1090;&#1086; &#1087;&#1088;&#1080;&#1086;&#1073;&#1088;&#1077;&#1090;&#1072;&#1077;&#1090; &#1074;&#1089;&#1077; &#1073;&#1086;&#1083;&#1100;&#1096;&#1091;&#1102; &#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1077;&#1073;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100;. &#1053;&#1072;&#1096; &#1087;&#1086;&#1088;&#1090;&#1072;&#1083; abookz.net &#1074;&#1089;&#1077;&#1075;&#1076;&#1072; &#1075;&#1086;&#1090;&#1086;&#1074; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1080;&#1090;&#1100; &#1074;&#1072;&#1084; &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1089;&#1082;&#1072;&#1095;&#1072;&#1090;&#1100; &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1082;&#1085;&#1080;&#1075;&#1080; &#1073;&#1077;&#1089;&#1087;&#1083;&#1072;&#1090;&#1085;&#1086;, &#1073;&#1077;&#1079; &#1088;&#1077;&#1075;&#1080;&#1089;&#1090;&#1088;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; &#1080; &#1089;&#1084;&#1089;. &#1057;&#1082;&#1072;&#1095;&#1072;&#1090;&#1100; &#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1082;&#1085;&#1080;&#1075;&#1080; &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1086; &#1089;&#1072;&#1084;&#1099;&#1093; &#1088;&#1072;&#1079;&#1085;&#1086;&#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1085;&#1099;&#1093; &#1078;&#1072;&#1085;&#1088;&#1086;&#1074; - &#1092;&#1072;&#1085;&#1090;&#1072;&#1089;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072;, &#1076;&#1077;&#1090;&#1077;&#1082;&#1090;&#1080;&#1074;&#1099;, &#1090;&#1088;&#1072;&#1085;&#1089;&#1077;&#1088;&#1092;&#1080;&#1085;&#1075;, &#1089;&#1082;&#1072;&#1079;&#1082;&#1080;.
&#1055;&#1086;&#1084;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077;, &#1095;&#1090;&#1086; &#1074;&#1089;&#1077; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1077; &#1074; &#1041;&#1080;&#1073;&#1083;&#1080;&#1086;&#1090;&#1077;&#1082;&#1077; &#1082;&#1085;&#1080;&#1075; &#1086;&#1085;&#1083;&#1072;&#1081;&#1085; &#1087;&#1088;&#1086;&#1080;&#1079;&#1074;&#1077;&#1076;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1074; &#1074;&#1080;&#1076;&#1077; &#1101;&#1083;&#1077;&#1082;&#1090;&#1088;&#1086;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1076;&#1072;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1103;&#1074;&#1083;&#1103;&#1102;&#1090;&#1089;&#1103; &#1089;&#1086;&#1073;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100;&#1102; &#1072;&#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1072; &#1080; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1099; &#1080;&#1089;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086; &#1076;&#1083;&#1103; &#1090;&#1086;&#1075;&#1086;, &#1095;&#1090;&#1086;&#1073;&#1099; &#1080;&#1084;&#1077;&#1090;&#1100; &#1086; &#1085;&#1080;&#1093; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;


<a href=http://abookz.net/abookz-skachat/abooks-fantastik/>&#1072;&#1091;&#1076;&#1080;&#1086;&#1082;&#1085;&#1080;&#1075;&#1080; &#1092;&#1072;&#1085;&#1090;&#1072;&#1089;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072;</a>

Név:Laczó Tibor
E-mail:n/a

Dátum: 2015-11-09 14:53:01

Hozzászólás:
 Sziasztok! Szüleim garázsában megtaláltam az ezeréves HT-met. (1080Z ha jól emlékszem). Van pár könyvem is hozzá. Ha érdekel vkit szívesen odaadom. Ha jól emlékszem, akkor a megnó része nem mûködött. üdv, Tibor

Név:vaszics
E-mail:n/a

Dátum: 2014-11-16 11:36:14

Hozzászólás:
 A fastz80 v.1.02, de azt hiszem a többinél is, az Avira vírust jelez!

Név:Nagy Károly
E-mail:n/a

Dátum: 2014-10-18 13:07:13

Hozzászólás:
 Sziasztok
Nincs valakinek egy roncs HT1080Z-je?
Két billentyû kellene: "V" és "B"
Köszi!
NK

Név:Gócza László
E-mail:n/a

Dátum: 2014-09-01 15:32:09

Hozzászólás:
 HT 1080z második változatán ismerkedtem a számítástechnikával 1984-tõl 1987-ig. Évek óta keresek egy mûködõképes gépet. Hol lehet ilyet beszerezni? Valakinek esetleg van eladó?

Név:Heil Péter
E-mail:n/a

Dátum: 2014-01-09 12:53:59

Hozzászólás:
 Kedves Szerkesztõk,
Majdnem 30 év után újra találkozni a HT-vel egészen fenomenális dolog. A Galaxy a valaha volt legjobb PC játék - és fut, mint az álom!
Köszönöm Nektek! Igazán nagyszerûek vagytok!
Üdvözlettel:
Heil Péter

Név:Barbara
E-mail:n/a

Dátum: 2013-12-05 20:03:43

Hozzászólás:
 Jó napot kívánok,a nyitrai számító kozpontban is használtuk a VIDEOPLEX- 3 rendszert foleg adatrogzítésre. Bizonyítványt is szereztem.Szeretném folvenni a kapcsolatott a vizsgáztatókkal Zádor Júliával, Pásztor Gyorgyel, akivel 1979- ben voltunk Èeské Budejovicén.
Udvozlettel Barbara Brath, Nitra, Szlovákia

Név:lajos
E-mail:n/a

Dátum: 2013-04-13 22:20:03

Hozzászólás:
 koszonom szepen ,hogy letrehoztatok az oldalt :) sok szep emlek kotodik a ht1080z-hez :)

Név:Pintér Imréné
E-mail:n/a

Dátum: 2013-01-03 14:36:50

Hozzászólás:
 Tiszteletem az oldal készítõjének. Informatika órán néha mesélek a gyerekeknek, mondván, hogy tõlem még élõ tanútól hallják, hogyan indult a számítástechnika a 80-as években iskolánkban.
Ez az oldal sokat segít nekem, bár amit lehetett megmentettem selejtezés után, bemutató tárgyként megtartva. Egész múzeumnyi van belõle:)

Név:Tóth Sándor
E-mail:n/a

Dátum: 2012-09-10 22:14:15

Hozzászólás:
 Tudna valaki eladó példányt? Érdekelne...

Név:Farkas Tamás
E-mail:n/a

Dátum: 2012-05-03 18:05:21

Hozzászólás:
 A HT-108Z-rõl kell egy prezentációt készítenem és mindent megtaláltam itt!
Köszönöm az oldal szerkesztõinek az alapos munkát!

Név:Nagy Lajos
E-mail:n/a

Dátum: 2012-04-23 09:43:20

Hozzászólás:
 Nagyon jó ez az oldal, remélem minél tovább fentmarad!!!

Név:janos
E-mail:n/a

Dátum: 2012-03-14 14:58:02

Hozzászólás:
 Sziasztok,
Letrehoztam egy facebook csoportot azoknak akik erdeklodnek a retro szamitogepek/jatekok irant es cserere/eladasra kinalnak barmit.
Nyitott group, szeretettel varunk mindenkit!

A csoportot megtalaljatok a
- Retró számítógép/játék CSERE - nev alatt

illetve a facebook linken amely /groups/143295199112682/

Név:Tameeikaa
E-mail:n/a

Dátum: 2012-02-28 18:42:42

Hozzászólás:
 At last some raotinialty in our little debate.

Név:PADISAH
E-mail:n/a

Dátum: 2011-01-28 06:58:48

Hozzászólás:
 Szerintem a HT-2080Z annyiban különbözött a 1080-tól, hogy 64 kB RAM volt benne.
Legalábbis egyszer volt egy ilyen példány a kezeim között, és abban annyi volt.

Név:Benyovszky Gábor
E-mail:n/a

Dátum: 2010-02-10 20:53:42

Hozzászólás:
 Kaptam egy HC100 PSION gépet, egy hozzákapcsolható UNIPRINT nyomatóval. Ez -szerintem- egy 8 bites gép.
Teljesen komplettnek látszik. Ismeri valaki? Miféle progik futhatnának benne?

Benyovszky Gábor
0630-9545740

Név:Tóni
E-mail:n/a

Dátum: 2010-01-24 12:22:22

Hozzászólás:
 Földig borult tiszteletem az oldal alkotóinak!

A Primó oldal megtalálása után a googli pajtásban rákerestem a HT-1080Z szavakra. Ezt dobta ki elsõ helyen.

Árul valaki mûködõ gépet?


Név:Majzik Istvan
E-mail:n/a

Dátum: 2009-09-18 12:12:51

Hozzászólás:
 Válasz a kettõvel korábbi kérdésre: A gépi kódú programok esetén a betöltési cím a kazettára felvett programból jön, a CAS formátum esetén adatblokkonként szerepel, ld. a Formátumok oldalon.

Név:Sinai Gáspár
E-mail:n/a

Dátum: 2009-09-11 07:27:00

Hozzászólás:
 Ez fantasztikus!
Linuxban a wine alatt kíválóan fut a HT-1080Z emulátor.

Majd el&#337; fogom bányászni a kazettáimat, hátha tudok még bel&#337;lük CAS fájt faragni.
Gáspár

Név:kisbuta
E-mail:n/a

Dátum: 2009-08-17 21:26:43

Hozzászólás:
 Sziasztok!

Meg tudná nekem mondani valaki, melyik RAM-címtõl tárolja el a HT1080Z (alapmodell) a magnóról betöltött gépi kódú progikat? Ez mindig állandó érték, vagy a progi adja át a kezdõcímet az interpreternek?
(Elkezdeném a nagy kedvenc 'Galaxy' nevû játék PC-re történõ adaptációját, de ehhez szükségem lenne az eredeti, Z80-assembly forráskódra. Tippek esetleg a beszerzéshez?..)

Név:Antal János
E-mail:n/a

Dátum: 2009-04-15 17:13:21

Hozzászólás:
 Idén májusban lesz a 20 éves érettségi találkozónk. Annak idején ezen a gépen tanultam a Z80 Assemblert és arról álmodoztam akkor, hogy egyszer lesz egy olyan gépem, mint a HT.
Egy mûködõ képes HT1080Z/64-et õrzök otthon, jobban, mint annak idején az iskola. El sem tudom mondani, micsoda érzés ezt az oldalt böngészni és újra 15 évesnek lenni így 38 évesen.
Köszönöm Nektek, hogy iõutazhattam. Köszönöm, hogy egy kis oázist teremtettetek ebben az õrült világban.
Könnyeket csaltatok a szemembe...

Nem tudok mást mondani, csak azt, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm...

Név:Juhos Nándor
E-mail:n/a

Dátum: 2009-03-21 03:03:24

Hozzászólás:
 Sziasztok!
Hajrá, jók vagytok!
Én is HT-n kezdtem a budapesti Berzseni Gimiben.
És most 25 év után óriási élmény volt újra játszani a Galaxyval! Húúúú....
Köszönöm nektek ezt a szuper érzést!
Üdv, Nándi

Név:Vida István
E-mail:n/a

Dátum: 2009-03-20 19:35:02

Hozzászólás:
 Nekem van egy mûködõképes 3.változatú 64k-s ht-1084z gépem. Nekünk annak idején az iskolában csak vitrinben lehetett megcsodálni, mert annyira féltették! Végre megérinthettem!:)

Név:Nagy Lajos
E-mail:n/a

Dátum: 2009-02-10 09:05:15

Hozzászólás:
 Nagyon szuper az oldal! Egyszerüen nem tudom kifejezni a nosztalgia érzését! Gratulálok!

Név:Max
E-mail:n/a

Dátum: 2008-12-02 17:56:48

Hozzászólás:
 Mennyit er manapsag egy ilyen HT gép?

Név:Pallagi László
E-mail:n/a

Dátum: 2008-11-29 21:38:40

Hozzászólás:
 Sziasztok!
Hihetetlen, hogy egészen véletlenül erre az oldalra akadtam.
Létezik, hogy majd 25 éve volt a HT1080Z mindennapjaim része...?
Az "érdekes magyar fejlesztésû" játékokat (Meteorit, Festõ, Pattogósdi) anno én írtam, gimnazista koromban. Majd szétnézek otthon, hiszen ennél sokkal több "mûvem" van kazettákon szétszórva. Biztos van valami dokumentáció is. Végre talán valaki értékeli õket...
Ja, és kipróbáltam néhány programot - totál retró, de mûködik!!!

Sok sikert, majd jelentkezzetek - én is keresgélek!
Pallagi László

Név:Makdaralo
E-mail:n/a

Dátum: 2008-09-19 11:30:01

Hozzászólás:
 Hali!
Céltalan kersgélés közben találtam rá erre az oldara, de nagyon megtetszett.Kicsit nosztalgiám támadt.1987 és '90 között jártam egy miskolci szakközépiskolába amit akkor még II-.es számmal jeleztek. Ott "mûködött" egy Ht-1080Z gépekbõl álló rendszer, junoszt Tv megjelenítéssel. a gépek hálózatba voltak kötve, ha jól emlékszem 30 gép + egy tanári masina. A gépek összekötését a hiradástechnikusi , vagy elektronikai osztály végezte, és 3 tanárunk írta meg a programot ami kezelte a hálót. Régen nem jártam már arrafelé, és gondolom a gépeket is rég lecserélték, de tudomásom szerint egy tanár még mindíg ott dolgozik. Ha konkrétabban érdekelhet informásció, emilben megadhatom az elérhetõséget. Gábor

Név:GALL
E-mail:n/a

Dátum: 2008-08-28 12:04:50

Hozzászólás:
 Tiszteletre méltó az a sok munka amit belefektettetek !
Én is megpróbálok szerezni egy HT-ét.

Üdv Laci

Név:Szabó Béla
E-mail:n/a

Dátum: 2008-08-23 17:55:29

Hozzászólás:
 Szeretném megkérdezni, hogy az Önöktõl (kb.20 éve) vásárolt házi használatban sok évet kibírt kamerarendszerem monitorja meghibásodott (nincs kép). A monitor tip.: 12"video monitor TV18-10,4 hol javítható, vagy milyen tipust vásároljak helyette.

üdvözlettel:
Szabó Béla

Név:vasya_tbz
E-mail:n/a

Dátum: 2008-05-27 22:06:16

Hozzászólás:
 Hello All! Very nice JOB!!!
RESPECT

Név:arty
E-mail:n/a

Dátum: 2008-05-26 22:02:36

Hozzászólás:
 kellemes órákat szerzett a honlap, pedig soha nem volt ilyen géppel dolgom (videoton tvc/c64 érában n&#337;ttem fel)

gratulálok, nem lehetett egyszer&#369; összeszedni az információtengert :)

Név:Majzik Istvan
E-mail:n/a

Dátum: 2008-05-21 22:55:37

Hozzászólás:
 A látogatószámlálás sajnos valóban nem mûködik, le is szedem majd.
Egyébként idõnként frissül a web lap, ha elõkerül új információ.

Név:Tybson
E-mail:n/a

Dátum: 2008-05-15 15:27:06

Hozzászólás:
 jó ötlet az oldal, de jár még ide valaki?:) a látogató számláló pl.........:)

Név:Nezelodo
E-mail:n/a

Dátum: 2007-04-18 08:59:01

Hozzászólás:
 Teljesen jo az oldal. 1985-ben volt szerencsem HT kozelbe kerulni, Junoszty TV-re volt kotve, termeszetesen egy miskolci gimnaziumban volt hozza szerencsem (mellette ABC-80 /lyukszalaggal/, c64 es VIC-20 volt meg, illetve egy Proper-16). Kisse megdobbentett, hogy nem 100%-os magyar talalmany, dehat nincs mit tenni, a tenyekkel szembe kell neznem. A bekebeli tv foci volt a legdinamikusabb program ra, de sajnos a nagyok mindig reseteltek a gepet, mire odakeveredtem volna :(
Gratulalok az oldalhoz, remek, csak igy tovabb :)

Ui: Egyebkent akad nalam egy mukodo Zx-Spectrum es VIC-20 is nosztalgiabol, sajnos a kora kilencvenes evekben nem lattam ertelmet melyen aron alul kozepiskolai HT keszletbol vasarolni :/

Név:szucsypeter
E-mail:n/a

Dátum: 2007-04-18 04:36:13

Hozzászólás:
 Udv! Nagy orom hogy van ez az oldal!!!
Regota tervezem hogy eloszedem feltveorzott HT-gepemet.
Vajh hany mukodo darab maradt belole?
Van egy Primo-m is. Azis csudojo kis gep volt!!
Fentebb valakikerdezte mit gyaretott meg a HT. A minap talaltam egy HT videokamerat. Gyonyuru!!
Udv! Pter

Név:Nagy Imre
E-mail:n/a

Dátum: 2007-04-06 07:25:00

Hozzászólás:
 Üdvözletem!

A Vörösmaty utcában a VII. kerületeben (közel a Wesselényi utcához) a Fõnix könyvkereskedés melletti alakatrészboltban találtam néhány 1080Z/EU7 bõvítõegységet 4000 Ft-os egységáron. Nem túl szépek, de volt még 3-4 db.

Név:Török János
E-mail:n/a

Dátum: 2007-03-05 17:54:01

Hozzászólás:
 Sziasztok,

Nahát, fogalmam sem volt, hogy ilyen is van! Teljesen véletlenül találtam erre az oldalra, meg néhány elveszettnek hitt régi programra.

Név:Nagy Károly
E-mail:n/a

Dátum: 2007-02-22 13:45:42

Hozzászólás:
 Sziasztok

Nincs véletlenül olyan HT doksitok, hogy miket gyártott a szövetkezet?
pl: termék katalógus
Több más gépet is gyártottak de nem találok iradalmat róla (pl:HT 660x)
Köszi!
NK

Név:Petrov Ferenc
E-mail:n/a

Dátum: 2006-11-08 16:05:22

Hozzászólás:
 Öröm volt megtalálni itt egy régi, majd 22 éve írt programomat... :)
A 15-ös játékot írtam a BASIC programok között, bár látom, hogy valaki már módosította. Szerintem csak roszabb lett... :(

Név:Zoli
E-mail:n/a

Dátum: 2006-07-12 10:22:57

Hozzászólás:
 A Galaxy a címlapon nagyon király!!!!!
Telitalálat a honlap, gratula hozzá!
Idén lesz a 20 éves érettségi találkozónk, úgyhogy engem is ez a gép "fert&#337;z&#337;tt" meg számítástechnikával.

Név:GP
E-mail:n/a

Dátum: 2006-06-06 00:04:46

Hozzászólás:
 Ht találkozó kellene :)

Név:Kollár Zoltán
E-mail:n/a

Dátum: 2006-03-09 17:54:58

Hozzászólás:
 Bocs Mur, helyesebben megpróbálom megoldani a problémádat, szívesen segítek, ha tudok.

Név:Kollár Zoltán
E-mail:n/a

Dátum: 2006-03-09 17:51:42

Hozzászólás:
 Mur, ha gondolod vedd fel velem a kapcsolatot és megoldom a problémádat.

Név:Mur
E-mail:n/a

Dátum: 2006-03-08 22:49:23

Hozzászólás:
 Jaja tudom, a system-mel kell, de a szimpla BASIC programokat sem sikerült, ha fejemre áltam akkor sem :(.
Nem létezik v.mi fejbeállító progi, amit (miután bepötyögtem) tudnám ellenõrizni a magnót.
Thx!
Mur

Név:Majzik Istvan
E-mail:n/a

Dátum: 2006-03-06 11:06:50

Hozzászólás:
 Hello Mur!
Biztos figyeltél rá, de hátha: A gépi kódú programokat (pl. Galaxy) nem lehet a CLOAD paranccsal betölteni (tipikusan ekkor szokott a ** ott maradni).

Név:mur
E-mail:n/a

Dátum: 2006-03-04 23:43:44

Hozzászólás:
 Sziasztok!
Leporoltam a HT1080Z, de ha megfeszülök sem tudok betölteni rajta progit :((( próbáltam a belsõ CAS-ról külsõrõl, laptopról CAS-filét wav-á konvertálva régi szalagról sehogy sem ment! :( Kigyullas a ** oszt úgy is marad. Ki hogy csinálja?
Köszi!
Mur
A gyíkok ellen (reklámok) @lex Guestbook 4.0-et használom, mióta az van fent békén hagynak... (http://www.alexphpteam.com/)

Név:Kollár Zoltán
E-mail:n/a

Dátum: 2006-02-01 16:33:14

Hozzászólás:
 Megintcsak Attilának, ha esetleg a kérdésed arra vonatkozott, hogy hogyan lehet futtatni: az emulátorok bármelyikével, a leírásaikból kiderül, hogy hogyan kell használni õket. Üdv: Zoli

Név:Kollár Zoltán
E-mail:n/a

Dátum: 2006-02-01 16:30:09

Hozzászólás:
 Kedves Attila! A .cas fájlokat pl. az eszközök oldalon található univerzális konverterrel is meg tudod nézni (htconv)

Név:Varga Viktor
E-mail:n/a

Dátum: 2006-02-01 11:29:34

Hozzászólás:
 A reklám hozzászólások törölve. Sajnos már ide is nyomulnak a gyíkok, akik olvastak valahol egy netes marketingrõl egy könyvet, illetve a különbözõ spyware/vírusok.

Sajnos az ismert oldalaknak ez a hátránya. :(

Név:Cser Zsolt
E-mail:n/a

Dátum: 2006-01-31 16:01:18

Hozzászólás:
 Tetszik az oldal,sok érdekes tartalom van rajta. Egy kérésem lenne,
a hozzászólásokból azokat töröljétek amik tulajdonképpen nem hozzászólások! Zavaró egy kicsit , mert ez az oldal nem a reklám helye ! Köszi!

Név:attila
E-mail:n/a

Dátum: 2006-01-27 16:13:15

Hozzászólás:
 Az lenne a kérdésem hogy a .cas kiterjesztés&#369; fájlokat milyen programmal lehet megtekinteni.

El&#337;re is köszönöm.

Név:Kollár Zoltán
E-mail:n/a

Dátum: 2005-12-23 16:00:58

Hozzászólás:
 A programozásról: a '80-as években még nem voltak elterjedve a számítógépek, csak "gazdak" szülõk gyerekeinek engedtetett meg, hogy hozzájussanak otthon egy "komoly" géphez. Természetesen a gyártóknak biztosítaniuk kellett egy "felületet", ami akkoriban a basic volt, hogy a kezdõ felhasználók is tudják használni a gépeket, mert különben eladhatatlaok lettek volna. Minez nagyon szép és jó volt, de leginkább játékokat szerettek volna a vásárlók, amit a basic felület nem tett lehetõvé. Internet hiányában elég kevés embernek volt lehetõsége, hogy bármilyen információhoz hozzájusson pl. HT, C64 stb, vagy magáról a Z80 és 6510 procikról. Ne feledjük, hogy ekkortájt még cocom listás termékek voltak a számítógépek és az alkatrészeik. Visszatérve a játékokhoz, természetesen csak "gépi kódban" azaz assemblerben íródtak a programok, (már akiknek volt infójuk róla). A mai világban, a 3-4GHz procik világában is a gyors rutinokat assemblerben írják, hiszen minden fordítóprogramnak megvan a maga hátránya, hogy nem képes az emberi gondolkodást helyettesíteni. Sok-sok tapasztalat, gyakorlás és csalódás kell ahhoz, hogy egy ember végre elkészítsen egy jól mûködõ programot.

Egy dolgot ne felejtsünk el: "egy program sosincs kész!"

Üdv: Zoli

Név:Varga Viktor
E-mail:n/a

Dátum: 2005-12-19 16:03:18

Hozzászólás:
 Kedves Tamas,

Termeszetesen jogos, hogy jatekprogramot C64-re csak gepi kodban irtak, mert ha igazan ki akarod hasznalni egy gep sebesseget, vagy erosen hardverfuggo tulajdonsagait, akkor bizony kell az, hogy egy egy programlepes csak microsecundumokat vegyen igenybe.

A BASIC egy jol tanulhato dolog, de nem nevezheto igazan hatekonynak az eroforrasokkal kapcsolatan. Termeszetesen hasznalhato az is, de akkor veszett gyors interkativ akarmi ne varjon tole az ember.

Viktor

Név:Orosz Miklos
E-mail:n/a

Dátum: 2005-12-16 18:26:52

Hozzászólás:
 A ht1080z.exe-hez (V 1.4) egy apro hozzaszolas: ugy tunik a C (3.) hangcsatorna nem mukodik.

Az alabbi par sor megszolal a real80pro-n, de a ht1080z-n nem:
10 OUT 31,4:OUT 30,0
20 OUT 31,5:OUT 30,1
30 OUT 31,10:OUT 30,15
40 OUT 31,7:OUT 30,251

Udv,Miklos

Név:Majzik István
E-mail:n/a

Dátum: 2005-09-21 12:05:45

Hozzászólás:
 Kedves Tamás, HT-re elég sok BASIC játékprogram is volt (bár ezek az egyszerûbbek), a gépi kódúak nagy része pedig TRS-80 program vagy ennek átirata.
Üdv. István

Név:Bajkó Tamás
E-mail:n/a

Dátum: 2005-09-19 10:33:28

Hozzászólás:
 Jó volt kicsit nosztalgiázni az oldalon ;) A vendégkönyvet végig néztem s valaki mondta, hogy "aszem gépikódú" játékprogram volt.
Volt olyan játékprogi is amely nem gépikódú? :( Én annak idején
a C64-es idõszakról, úgy hallottam, hogy a ráírt játékprogikat,
gépikódban írták, mind.

_________________________
Üdv,
Tamás
http://www.linuxbazis.hu/

Név:Sutóczki Miklós
E-mail:n/a

Dátum: 2005-08-30 10:30:55

Hozzászólás:
 Most, hogy így felpörgött a HT-s élet, újra megkérdezem, hogy hallott-e valaki a Grid nevû játékról. Ismérvei:

Egy négyzetrácsos vagy téglalaprácsos hálón kellett mászkálni, ezáltal befestve fehérre. Ha egy téglalaput körülkerítettem, a belseje is fehér lett. A hálón a játékoson kívül még két "lény" mozgott, ezeket tanácsos volt elkerülni. Több pálya volt különbözõ alakú hálókkal.

Úgy emlékszem, gépi kódú játék volt.

Remélem lesz valaki, aki emlékszik rá és nem derül ki, hogy csak álmodtam az egészet :)

Név:Bozó
E-mail:n/a

Dátum: 2005-08-24 17:50:37

Hozzászólás:
 Sziasztok Srácok !
Totál kész vagyok : akkorát Galaxy-ztam, hogy az csak na !!! :o)))
Mekkora flash volt ez így több, mint 20 év múltán !!!!
Ezer-millió köszönet Nektek ezekért a kellemes percekért és persze az áldozatos munkátokért, amivel ezt a retro lapot létrehoztátok !
1983-1987-ben jártam szakközépbe, vagyis pont a HT-1080Z aranykorában, úgyhogy elképzelhetetlenül sok élményem fûzõdik ehhez a géphez... Sosem gondoltam volna, hogy a nosztalgiának ilyen ereje is tud lenni! A Galaxy visszahozta ezeket az emlékeket ! :o))) Köszi ezt az érzést még egyszer, nagyok vagytok !
Cserébe mindenképpen megpróbálom elõkeríteni a szekrényem legmélyérõl a porosodó HT-s játékaimat, méghozzá "eredeti" Polimer kazettán. :o)) Talán lesz köztük olyan is, amelyik számotokra lesz meglepetés. Ha megtalálom õket, akkor jelentkezem a megadott email címek valamelyikén, hogy el tudjam juttatni õket Hozzátok !

Név:Kormos Tamás
E-mail:n/a

Dátum: 2005-07-14 07:43:31

Hozzászólás:
 Szép emlékeket idéz bennem ez az oldal. Anno a gimnáziumban egyetlen HT gép töltötte be a számítástechnika rejtelmeinek elsajátításához vezetõ kulcs szerepét. Az alkotóknak hála és köszönet...

Név:HT
E-mail:n/a

Dátum: 2005-07-06 12:39:13

Hozzászólás:
 Emberek, en emlekszem, hogy annak idejen 85 korul volt egy program talan a Bitletben, amely sima szamologepet "emulalt". Basicben irta valaki, a lap palyazatara. Emlekszem ra, akkor nagyon hosszunak tunt, ezert sem potyogtuk be a gepbe: a rendelkezesre allo felorak/orak alatt inkabb Galaxyztunk, illetve a sajat progijainkat irogattuk be :)

Szoval: szamologep emulator.

Név:Attila
E-mail:n/a

Dátum: 2005-05-31 18:20:27

Hozzászólás:
 Azt a programot mindenkepp erdemes lenne bedigizni, siman a PC hangkartyajan keresztul! Egy kis jelfeldolgozas utan az emulator vszleg meg tud vele birkozni, nem szamit, hogy onbetoltogetos. Meg tudnad csinalni az oldal szamara? Minden program kell! :-)

Név:Bányai Antal
E-mail:n/a

Dátum: 2005-05-27 10:43:25

Hozzászólás:
 Nem is jutott eddig eszembe ilyen oldalt keresni. Az R-10 után (fõiskola, távolról meg is lehetett nézni) ez volt az elsõ gép, amivel ismerkedtem, majd dolgoztam is rajtuk pár évig egy iskolában.
Talán még megmenthetõ lenne egy kazettán levõ program, amit ott írtunk két diákkal, egy full-screen editoros szövegszerkesztõ elválasztással (nem láttunk ilyet, amikor írtuk), bár ez a progi önbetöltögetõs.
Nagyon jó érzés látni ilyen lapot.
Egyébként van otthon egy eredeti elsõ verzió (HT-1080Z), csak nem próbáltam még bekapcsolni sem.

Név:Vass Attila
E-mail:n/a

Dátum: 2005-05-22 22:33:29

Hozzászólás:
 En is egy 1080-on kezdtem programozni, igy nagyon tetszik a honlap.
Az emulatort termeszetesen letoltottem es mutogatom mindenkinek.
Foleg a grafikai demo program tetszik, mivel most a PlayStation3 grafikai chip-jen dolgozunk. Nagyon koszonom meg egyszer, hogy fennt tartjak ezt a web oldalt! Tisztelettel, Attila ( 2005/Majus/22 )

Név:Attila
E-mail:n/a

Dátum: 2005-04-21 12:02:24

Hozzászólás:
 Szia Gabor! irtam neked mailt, megkaptad? Termeszetesen minden konyvet varunk, sot nem csak a boritot ;-)

Név:Benyovszky Gábor
E-mail:n/a

Dátum: 2005-04-08 01:22:53

Hozzászólás:
 Hello, tetszik a site!

Nem is gondoltam,hogy ilyen létezik.

Azért, mert örömet szereztetek, elküldöm két könyv borítóit,

könyvtáramból, használjátok fel.

Ha felhasználjátok, szerezhetek mást is.

Irjátok meg mi lenne a fontos számotokra.

Benyovszky Gábor
Híradástechnika-Telecommunication Kft.

Név:Márkus Csaba
E-mail:n/a

Dátum: 2005-02-02 10:48:22

Hozzászólás:
 Csak egy kérés/javaslat az emulátorral kapcsolatban. Most láttam és nagyon tetszett az ötlet, hogy vannak emulátorok, amik mûködés közben egy térképet készítenek a végrehajtott utasításokról. Mondjuk egy 8 kilobyte-os file lehet az eredmény, amiben az '1' bitek mutatják, hogy a hozzájuk tartozó címen végrehajtott program van. Snapshot-ok disassemblálása során hasznos kis eszköz lehet.

Név:Attila
E-mail:n/a

Dátum: 2005-01-17 19:17:59

Hozzászólás:
 A MESS-t persze ismerem, ugyes projekt, egyszer kuldtem is be hozza par patch-et (C16-hoz), de komolyabban nem mernek hozzanyulni asszem, mert eleg bonyesz. Regen eleg nehezkes volt kezelni, de azota eleg sokat fejlodott a felhasznaloi interface. A MESS papiron tudja a System-80-at emulalni (~= 1. sorozatu HT), probaljatok ki, nekem nem sikerult a megfelelo ROM-okkal (amik ezen a site-on is fenn van) eletre keltenem, kifagyott az egesz emulalt gep.

Inditottam egy topic-ot az Index-en, oda is lehet jonni, ne a vendegkonyvet terheljuk, es akkor ott mar pl. a Galaxy rekordokat is meg lehet beszelni =)

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9115911

Név:Bozsér Zoltán
E-mail:n/a

Dátum: 2005-01-17 14:08:20

Hozzászólás:
 Sziasztok,

nem tudom, hogy hallottatok-e már a M.E.S.S. (Multiple Emulator Super System - www.mess.org) -ról. Ez egy olyan projekt, ami a régi gépeket, játékkonzolokat emulálja.
Nekem meg van, a régi gépekrõl fényképeket közöl, a szoftvereket futtatja, rövid összefoglaló infókat tartalmazhat, tiszta múzeum. Nagyon klasz érzés a régi gépek között böngészni, és elõ- elõvenni õket (ami már benne van, pl. C64, Enterprise, Spectrum stb.) Jó lenne, ha ezek a magyar gépek is benne lehetnének (HT1080Z, Primo, TVC, stb.). Nincs kedve valamelyikõtöknek kicsit belefolyni?

Üdvözlettel:
Bozsér Zoltán

Név:Márkus Csaba
E-mail:n/a

Dátum: 2005-01-15 17:07:46

Hozzászólás:
 De jó! HT = Galaxyzás :-)

Egyetemistaként én is elkezdtem egy HT emulátort, kifejezetten a Galaxyzás miatt. Alapszinten mûködött, gépi kódú programok szépen futottak, de a ROM-ot még nem tudta. Aztán más dolgom lett, vége lett az egyetemnek és soha nem fejeztem be. A multiplatformos emulátorodat viszont nagyon várom! Wine is jó ötlet, de vmware-en keresztül is kiválóan megy.

Üdv,
Csaba

Név:Attila
E-mail:n/a

Dátum: 2004-12-27 15:59:58

Hozzászólás:
 prygme: forráskód egyel&#337;re nem lesz, majd ha elkészül a multiplatformos verzió, akkor az open source lesz.

Zoltán: jó, hogy sikerült örömet szerezni a progival, az emulátorhoz nekem is az adta az els&#337;dleges inspirációt, hogy tudjak 20 év után Galaxyzni egy jót :-)

Név:Kovács Zoltán
E-mail:n/a

Dátum: 2004-12-22 13:42:16

Hozzászólás:
 MESTER !

Köszönöm az élményt, amit a galaxy-zás adott, sok sok év után (emlékezetem szerint '84-ben játszottam ilyet utoljára).

Már törtem a fejem, hogy hogyan tudnék szert tenni egy igazi HT-re, természetesen GALAXY-val, de problémám megoldódott.

Mégegyszer KÖSZÖNÖM !

Zoltán

Név:prygme
E-mail:n/a

Dátum: 2004-12-15 23:33:52

Hozzászólás:
 esetleg közzé fogod tenni a forráskódját?

Név:prygme
E-mail:n/a

Dátum: 2004-12-15 23:32:33

Hozzászólás:
 wine-al viszont tökéletesen fut az emulátor.
tényleg nagyszerü érzés újra látni a jó öreg ht-t :)

Név:Grosz
E-mail:n/a

Dátum: 2004-12-02 19:04:56

Hozzászólás:
 Csaba! Orulok, hogy tetszik az oldal. Az emubol talan egyszer lesz Linux verzio, addig szerintem probalkozz az 'xtrs' nevezetu Unix-os TRS-80 emulatorral, amin fut a Galaxy is lévén, hogy a jatek eredetileg arra a gepre irodott. Ime a link: http://www.tim-mann.org/xtrs.html

Név:Márkus Csaba
E-mail:n/a

Dátum: 2004-12-01 11:28:59

Hozzászólás:
 Sziasztok!

1984-ben voltam elsõs a sárvári gimiben, ott találkoztam a HT1080Z-vel. Most véletlenül akadtam rá erre a remek gyûjteményre, és hihetetlenül kellemes élmény volt pár perc elteltével újra galaxyzni, ugyanazt a varázslatos hangot hallva, mint régen... Ráadásul Linux, VMWare alatt futó Windows-on... Nem tudtok véletlenül olyan emulátorról, ami Linuxon fut és ugyanilyen hûen tud hangot is produkálni?

Nem is olyan régen nézegettem a régi dolgaimat, volt ott pár HT-s anyag is, egyszer talán lesz erõm és idõm utánanézni és akkor majd küldöm õket.

Gratuláció és nagy-nagy köszönet a munkátokért!

Üdv,
Csaba

Név:Majzik István
E-mail:n/a

Dátum: 2004-11-16 18:03:15

Hozzászólás:
 Információt keresek a HT-hez csatlakoztatható bõvítõ dobozról,
amibe nyomtató és floppy interfészt, HRG kártyát lehetett dugni.
Ha van ilyened, kérlek jelentkezz, a web lapra és az esetleges
utánépítéshez minél több információ kellene róla!
Ha van eladó bõvítõdoboz, magas árat fizetnék érte (vagy elcserélném
más értékes, régi számítógépre vagy alkatrészre).

Név:szabi
E-mail:n/a

Dátum: 2004-08-26 09:04:11

Hozzászólás:
 kiraly, hogy ilyen oldalt is csinaltatok :) nekem van 2080z-m. lefotozzam a galeriahoz?


Név:Varga Viktor
E-mail:n/a

Dátum: 2004-08-24 13:54:56

Hozzászólás:
 A vendégkönyv most már üzemel.